mozilla
您的搜索结果

  GlobalEventHandlers.oncontextmenu

  概述

  获取或设置当前窗口contextmenu事件的事件处理函数。除非默认行为已经阻止了(看下面的例子是如何阻止的),否则右键菜单会被激活。注意此事件会发生在没有阻止右键事件的情况下而且这不取决于此元素是否拥有了"contextmenu"属性.

  语法

  window.oncontextmenu = funcRef;
  //funcRef是个函数引用
  

  例子

  这个例子会取消页面右键的功能:

  window.oncontextmenu = function () {
    return false;
  }
  //该窗口禁止使用右键
  

  文档标签和贡献者

  此页面的贡献者有: ziyunfei, Guangxue.Zhang, teoli
  最后编辑者: Guangxue.Zhang,
  隐藏侧边栏