Các tình nguyện viên của chúng tôi chưa dịch bài viết này thành Tiếng Việt. Tham gia với chúng tôi và hoàn thành công việc!
Bạn cũng có thể đọc bài viết trongEnglish (US).

The getUTCSeconds() method returns the seconds in the specified date according to universal time.

Syntax

dateObj.getUTCSeconds()

Return value

An integer number, between 0 and 59, representing the seconds in the given date according to universal time.

Examples

Using getUTCSeconds()

The following example assigns the seconds portion of the current time to the variable seconds.

var today = new Date();
var seconds = today.getUTCSeconds();

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.3.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getUTCSeconds' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getUTCSeconds' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getUTCSeconds' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
getUTCSecondsChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

See also

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, wbamberg, fscholz, jameshkramer, eduardoboucas, Mingun, Sheppy, evilpie, Ptak82, Maian, Dria
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,