Bản dịch này đang trong quá trình.

Đối tượng ArrayBuffer được sử dụng để biểu diễn một bộ đệm dữ liệu nhị phân nguyên gốc có độ dài cố định. Ta không thể trực tiếp thay đổi nội dung của một ArrayBuffer; mà thay vào đó là tạo ra một typed array objects hoặc một đối tượng DataView đại diện cho bộ đệm với một định dạng cụ thể, và sử dụng nó để đọc và ghi nội dung của bộ đệm.
 

Cú pháp

new ArrayBuffer(length)

Tham số

length
Kích thước tính theo bytes của bộ đệm mảng cần tạo

Giá trị trả về

Là một ArrayBuffer mới có kích thước được chỉ định. Nội dung khởi tạo là 0.

Ngoại lệ

Lỗi RangeError sẽ được đưa ra nếu length lớn hơn  Number.MAX_SAFE_INTEGER (>= 2 ** 53) hoặc mang giá trị âm.

Mô tả

Hàm dựng ArrayBuffer tạo ra một  ArrayBuffer  dựa trên chiều dài đã cho tính theo byte

Lấy một mảng đệm từ dữ liệu hiện có

Thuộc tính

ArrayBuffer.length
Thuộc tính chiều dài của hàm dựng của ArrayBuffer có giá trị là 1.
get ArrayBuffer[@@species]
Hàm dựng để tạo ra các đối tượng kế thừa
ArrayBuffer.prototype
Cho phép bổ sung các thuộc tính cho tất cả các đối tượng ArrayBuffer .

Phương thức

ArrayBuffer.isView(arg)
Trả về true nếu tham số arg là một trong các views của ArrayBuffer, ví dụ như typed array objects hoặc DataView. Trả về false trong trường hợp ngược lại.
ArrayBuffer.transfer(oldBuffer [, newByteLength])
Trả về một ArrayBuffer nội dung lấy từ dữ liệu của oldBuffer và sau đó được cắt bớt hoặc không mở rộng thông qua newByteLength.

Thực thể

Tất cả các thực thể của  ArrayBuffer đều kế thừa từ ArrayBuffer.prototype.

Thuộc tính

ArrayBuffer.prototype.constructor
Specifies the function that creates an object's prototype. The initial value is the standard built-in ArrayBuffer constructor.
ArrayBuffer.prototype.byteLength Read only
The size, in bytes, of the array. This is established when the array is constructed and cannot be changed. Read only.

Phương thức

ArrayBuffer.prototype.slice()
Returns a new ArrayBuffer whose contents are a copy of this ArrayBuffer's bytes from begin, inclusive, up to end, exclusive. If either begin or end is negative, it refers to an index from the end of the array, as opposed to from the beginning.

ArrayBuffer.slice()
Cùng chức năng như ArrayBuffer.prototype.slice().

Ví dụ

Ví dụu sau tạo ra một vùng đệm 8 byte với view của Int32Array ?trỏ đến bộ đệm

var buffer = new ArrayBuffer(8);
var view   = new Int32Array(buffer);

Đặc tả

Đặc tả Trạng thái Ghi chú
Typed Array Specification Obsolete ?Thay thế bởi ECMAScript 6.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'ArrayBuffer' in that specification.
Standard Initial definition in an ECMA standard. Specified that new is required.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'ArrayBuffer' in that specification.
Draft  

Trình duyệt tương thích

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support7 Yes41011.65.1
ArrayBuffer() without new throws Yes Yes44 No Yes ?
byteLength7 Yes41011.65.1
isView Yes Yes2911 Yes Yes
prototype7 Yes41011.65.1
slice Yes Yes12111 Yes6
transfer No No No No No No
@@species ? ?48 ? ? ?
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support4 Yes Yes411.64.2 Yes
ArrayBuffer() without new throws ? ? ?44 ? ? ?
byteLength4 Yes Yes411.64.2 Yes
isView Yes Yes Yes29 Yes Yes Yes
prototype4 Yes Yes411.64.2 Yes
slice Yes Yes Yes141 Yes6 Yes
transfer No No No No No No No
@@species ? ? ?48 ? ? ?

1. The non-standard ArrayBuffer.slice() method has been removed in Firefox 53 (but the standardized version ArrayBuffer.prototype.slice() is kept.

2. From version 6.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Ghi chú thêm về tính tương thích

Với ECMAScript 2015, hàm dựng ArrayBuffer cần được khởi tạo với new. Việc gọi một hàm dựng ArrayBuffer nhưng một hàm thông thường không có toán tử new sẽ gây ra lỗi TypeError.

var dv = ArrayBuffer(10);
// TypeError: calling a builtin ArrayBuffer constructor 
// without new is forbidden
var dv = new ArrayBuffer(10);

Tham khảo thêm

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: dothanhlam
Cập nhật lần cuối bởi: dothanhlam,