Boolean (Mantıksal Veri Tipi)

Boolean nesnesi, bir boolean değeri için bir nesne sarmalayıcıdır.

Sözdizimi

new Boolean([değer])

Parametreler

değer
Opsiyonel. Boolean nesnesinin başlangıç değeri.

Açıklama

Eğer gerekli ise ilk parametre yerine geçen değer boolean değerine dönüştürülür.Eğer değer verilmediyse , 0 ,-0, null, false, NaN, undefined, ya da boş string ("") ise nesnenin ilk değeri false olur.DOM nesnesi document.all (en-US) parametre olarak iletilirse, yeni boolean nesnesinin başlangıç değeri de false olur. Herhangi bir nesne veya "false" dizesi dahil olmak üzere diğer tüm değerler, başlangıç değeri true olan bir nesne oluşturur.

İlkel Boolean değerlerini true ve false ile Boolean nesnesinin true ve false değerleriyle karıştırmayın.

Değeri false olan bir Boolean nesnesi de dahil olmak üzere, undefined veya null olmayan herhangi bir nesne, şartlı ifadeye geçirildiğinde true olarak değerlendirilir. Örneğin, aşağıdaki if deyimindeki koşul true olarak değerlendirilir:

var x = new Boolean(false);
if (x) {
 // bu kod gerçekleşti.
}

Bu davranış, Boolean ilkelleri için geçerli değildir. Örneğin, aşağıdaki if deyimindeki koşul false olarak değerlendirilir:

var x = false;
if (x) {
 // bu kod gerçekleşmedi.
}

Boolean olmayan bir değeri bir boolean değerine dönüştürmek için bir Boolean nesnesi kullanmayın. Bunun yerine, bu görevi yerine getirmek için bir işlev olarak Boolean'ı kullanın:

var x = Boolean(expression);   // tercih edilen
var x = new Boolean(expression); // kullanma

Bir Boolean nesnesi de dahil olmak üzere herhangi bir nesneyi bir Boolean nesnesinin başlangıç değerini false olarak belirterseniz, yeni Boolean nesnesinin değeri true olur.

var myFalse = new Boolean(false);  // ilk değer false
var g = Boolean(myFalse);    // ilk değer true
var myString = new String('Hello'); // string nesnesi
var s = Boolean(myString);   // ilk değer true

Boolean ilkelinin yerine bir Boolean nesnesi kullanmayın.

Özellikleri

Boolean.length
Uzunluk özelliğinin değeri 1.
Boolean.prototype
Boolean yapıcısının prototipini temsil eder.

Metodlar

Genel Boolean nesnesi kendine özgü bir yöntem içermese de, prototip zinciri boyunca bazı yöntemleri devralır:

Boolean örnekleri

Tüm Boolean örnekleri Boolean.prototype 'den devralınır. Tüm yapıcılarda olduğu gibi, prototip nesne örneklerin kalıtsal özelliklerini ve yöntemlerini belirler.

Özellikleri

{{page('/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Boolean/prototype', 'Properties')}}

Metodlar

{{page('/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Boolean/prototype', 'Methods')}}

Örnekler

ilk değeri false olan Boolean nesnesi oluşturma 

var bNoParam = new Boolean();
var bZero = new Boolean(0);
var bNull = new Boolean(null);
var bEmptyString = new Boolean('');
var bfalse = new Boolean(false);

ilk değeri true olan Boolean nesnesi oluşturma

var btrue = new Boolean(true);
var btrueString = new Boolean('true');
var bfalseString = new Boolean('false');
var bSuLin = new Boolean('Su Lin');
var bArrayProto = new Boolean([]);
var bObjProto = new Boolean({});

Özellikler

Özellik Durum Yorum
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard İlk tanım. JavaScript 1.0'da uygulanmaktadır.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Boolean' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Boolean' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Boolean' in that specification.
Living Standard  

Tarayıcı Uyumluluğu

BCD tables only load in the browser

 


Ayrıca bakınız