RangeError

Obiekt RangeError wskazuje na błąd, gdy wartość jest poza zakresem dozwolonych wartości.

Składnia

new RangeError([message[, fileName[, lineNumber]]])

Parametry

message
Opcjonalne. Czytelny opis błędu.
fileName Non-Standard
Opcjonalne. Nazwa pliku zawierającego kod, któy wywołał wyjątek.
lineNumber Non-Standard
Opcjonalne. Numer linii kodu, gdzie wywołany został wyjątek.

 

Opis

RangeError rzucany jest podczas próby przesłaniu numeru, jako argumentu do funkcji, która nie pozwala na zakresy zawierające ten numer. To może zdarzyć się podczas próby stworzenia listy (array) o niedozwolonej długości za pomocą konstruktora Array, lub podczas wywołania metod Number.toExponential(), Number.toFixed() lub Number.toPrecision() z przekazaną złą wartością.

 

Właściwości

RangeError.prototype (en-US)
Pozwala na dodanie właściwości do obiektu RangeError.

Metody

RangeError nie posiada metod jako takich, ale dziedziczy pewne metody z łańcucha prototypów.

Instancje RangeError

Właściwości

{{page('pl/docs/Web/JavaScript/Referencje/Obiekty/RangeError/prototype', 'Właściwości')}}

Metody

{{page('pl/docs/Web/JavaScript/Referencje/Obiekty/RangeError/prototype', 'Metody')}}

Przykłady

Użycie RangeError

var check = function(num) {
  if (num < MIN || num > MAX) {
    throw new RangeError('Parameter must be between ' + MIN + ' and ' + MAX);
  }
};

try {
  check(500);
}
catch (e) {
  if (e instanceof RangeError) {
    // Handle range error
  }
}

Specyfikacje

Kompatybilność z przeglądarkami

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Bazowe wsparcie (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Bazowe wsparcie (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zobacz też