Boolean

Podsumowanie

Obiekt Boolean jest obiektem opakowującym (ang.wrapper ) dla wartości logicznych.

Składnia

new Boolean([wartosc])

Parametry

wartosc 
Początkowa wartość obiektu Boolean.

Opis

Wartość przekazana jako pierwszy parametr jest w razie konieczności konwertowana do wartości logicznej. Jeśli wartość zostanie pominięta lub będzie równa 0, -0, null, false, NaN, będzie pustym łańcuchem znaków ("") lub będzie niezdefiniowana, obiekt przyjmie początkową wartość false. Dowolna inna wartość, włączając łańcuch znaków "false", spowoduje utworzenie obiektu z początkową wartością true.

Nie należy mylić prostych wartości logicznych true i false z wartościami true i false obiektu Boolean.

Każdy obiekt, którego wartością nie jest wartość undefined lub null, w tym obiekt Boolean posiadający wartość false, traktowany jest w instrukcjach warunkowych jako true. Przykładowo warunek w poniższej instrukcji if będzie miał wartość true:

x = new Boolean(false);
if (x) {
 // . . . ten kod zostanie wykonany
}

Taka sytuacja nie zachodzi przy prostych wartościach logicznych. Przykładowo warunek w poniższej instrukcji if będzie miał wartość false::

x = false;
if (x) {
 // . . . ten kod nie zostanie wykonany
}

Nie należy zatem używać obiektu Boolean do konwersji wartości nie będącej wartością logiczną na wartość typu Boolean. Zamiast tego należy skorzystać z funkcji Boolean():

x = Boolean(wyrazenie);   // zalecane
x = new Boolean(wyrazenie); // nie należy używać

Jeśli jako wartość początkową określony zostanie dowolny obiekt, w tym obiekt Boolean o wartości false, nowy obiekt Boolean będzie miał wartość true.

myFalse = new Boolean(false);  // wartość początkowa: false
g = new Boolean(myFalse);    // wartość początkowa: true
myString = new String("Hello"); // obiekt String (łańcuch znaków)
s = new Boolean(myString);   // wartość początkowa: true

Nie należy używać obiektu Boolean zamiast prostej wartości logicznej.

Własności

Boolean.length
Length property whose value is 1.
Boolean.prototype (en-US)
Definiuje własność współdzieloną przez wszystkie obiekty Boolean.

Metody

Globalny obiekt Boolean sam w sobie nie zawiera żadnych metod, jednak dziedziczy on niektóre metody poprzez łańcuch prototypu.

Methods inherited from Function:

Przykłady

Tworzenie obiektów Boolean z początkową wartością „fałsz”

bNoParam = new Boolean();
bZero = new Boolean(0);
bNull = new Boolean(null);
bEmptyString = new Boolean("");
bfalse = new Boolean(false);

Tworzenie obiektów Boolean z początkową wartością „prawda”

btrue = new Boolean(true);
btrueString = new Boolean("true");
bfalseString = new Boolean("false");
bSuLin = new Boolean("Su Lin");

Zobacz także