Boolean

Podsumowanie

Obiekt Boolean jest obiektem opakowującym (ang.wrapper ) dla wartości logicznych.

Składnia

new Boolean([wartosc])

Parametry

wartosc 
Początkowa wartość obiektu Boolean.

Opis

Wartość przekazana jako pierwszy parametr jest w razie konieczności konwertowana do wartości logicznej. Jeśli wartość zostanie pominięta lub będzie równa 0, -0, null, false, NaN, będzie pustym łańcuchem znaków ("") lub będzie niezdefiniowana, obiekt przyjmie początkową wartość false. Dowolna inna wartość, włączając łańcuch znaków "false", spowoduje utworzenie obiektu z początkową wartością true.

Nie należy mylić prostych wartości logicznych true i false z wartościami true i false obiektu Boolean.

Każdy obiekt, którego wartością nie jest wartość undefined lub null, w tym obiekt Boolean posiadający wartość false, traktowany jest w instrukcjach warunkowych jako true. Przykładowo warunek w poniższej instrukcji if będzie miał wartość true:

x = new Boolean(false);
if (x) {
 // . . . ten kod zostanie wykonany
}

Taka sytuacja nie zachodzi przy prostych wartościach logicznych. Przykładowo warunek w poniższej instrukcji if będzie miał wartość false::

x = false;
if (x) {
 // . . . ten kod nie zostanie wykonany
}

Nie należy zatem używać obiektu Boolean do konwersji wartości nie będącej wartością logiczną na wartość typu Boolean. Zamiast tego należy skorzystać z funkcji Boolean():

x = Boolean(wyrazenie);   // zalecane
x = new Boolean(wyrazenie); // nie należy używać

Jeśli jako wartość początkową określony zostanie dowolny obiekt, w tym obiekt Boolean o wartości false, nowy obiekt Boolean będzie miał wartość true.

myFalse = new Boolean(false);  // wartość początkowa: false
g = new Boolean(myFalse);    // wartość początkowa: true
myString = new String("Hello"); // obiekt String (łańcuch znaków)
s = new Boolean(myString);   // wartość początkowa: true

Nie należy używać obiektu Boolean zamiast prostej wartości logicznej.

Własności

Boolean.length
Length property whose value is 1.
Boolean.prototype
Definiuje własność współdzieloną przez wszystkie obiekty Boolean.

Metody

Globalny obiekt Boolean sam w sobie nie zawiera żadnych metod, jednak dziedziczy on niektóre metody poprzez łańcuch prototypu.

Methods inherited from Function:

Przykłady

Tworzenie obiektów Boolean z początkową wartością „fałsz”

bNoParam = new Boolean();
bZero = new Boolean(0);
bNull = new Boolean(null);
bEmptyString = new Boolean("");
bfalse = new Boolean(false);

Tworzenie obiektów Boolean z początkową wartością „prawda”

btrue = new Boolean(true);
btrueString = new Boolean("true");
bfalseString = new Boolean("false");
bSuLin = new Boolean("Su Lin");

Zobacz także