Attr

Interfejs Attr reprezentuje jeden z atrybutów elementu DOM jako obiekt.W większości metod DOM otrzymujesz wartość atrybutu bezpośrednio jako ciąg znaków (np., Element.getAttribute()), oprócz niektórych funkcji (np., Element.getAttributeNode()) lub sposobów iteracji zwracających typ Attr.

Warning: Poczynając od Gecko 7.0 (Firefox 7.0 / Thunderbird 7.0 / SeaMonkey 2.4), pojawia się szereg przestarzałych właściwości i metod wyświetlających ostrzeżenia w konsoli.  Powinieneś odpowiednio przejrzeć swój kod. Zobacz  Przestarzałe właściwości i metody aby zobacyć pełną listę.

Właściwości

name Read only
Nazwa atrybutu.
namespaceURI Read only
DOMString reprezentujący przestrzeń nazw URI atrybutu lub null jeśli nie ma określonej przestrzeni nazw.
localName Read only
DOMString reprezentujący lokalną część kwalifikowanej przestrzeni nazw atrybutu.
prefix Read only
DOMString reprezentujący prefiks przestrzeni nazw atrybutu lub null jeśli nie określono prefiksu.
ownerElement Read only

Element posiadający atrybut.

Note: DOM Level 4 usunął tę właściwość. Założono, że skoro otrzymujesz  Attr z  Element, powinieneś znać powiązany element.
Ponieważ nie jest to prawdą w przypadkach, takich jak obiekty Attr zwracane przez Document.evaluate, DOM Living Standard wprowadził tę właściwość ponownie.

Gecko wyświetla notę o deprecjonowaniu poczynając od Gecko 7.0 (Firefox 7.0 / Thunderbird 7.0 / SeaMonkey 2.4). Nota została usunięta w in Gecko 49.0 (Firefox 49.0 / Thunderbird 49.0 / SeaMonkey 2.46).

specified Read only
Ta właściwosć zawsze zwraca true. Pierwotnie, zwracała true jeśli właściwość była określona wprost w kodzie źródłowym lub poprzez skrypt a false jeśli była domyślna lub określona w DTD.
value
Wartość atrybutu.

Note: DOM Level 3 zdefiniował namespaceURI, localName i prefix w interfejsieNode. W DOM4 zostały przeniesione do Attr.

Ta zmiana została zaimplementowana w Chrome 46.0 i Firefox od wersji 48.0.

Przestarzałe właściwości i metody

Następujące właściwości są przestarzałe. Kiedy to możliwe, odpowiednie zastępcze właściwości są podane.

attributes
Obecnie zawsze zwraca NULL.
childNodes Przestarzały Gecko 14
Ta właściwość obecnie zawsze zwraca pusty NodeList.
firstChild Przestarzały Gecko 14
Obecnie zawsze zwraca NULL.
isId Read only
Wskazuje czy atrybut jest atrybutem "ID". An "ID" jest atrybutem, którego wartość powinna być unikalna w całym dokumencie DOM. W HTML DOM, "id" to atrybut ID, ale XML może definiować inne. To, czy atrybut jest unikalny, czy nie, jest często determinowane przez DTD lub inny schemat dokumentu.
lastChild Przestarzały Gecko 14
Obecnie zawsze zwraca NULL.
nextSibling
Obecnie zawsze zwraca NULL.
nodeName
Zamiast tego używaj Attr.name .
nodeType
Obecnie zawsze zwraca 2 (ATTRIBUTE_NODE).
nodeValue
Zamiast tego używaj Attr.value.
ownerDocument
Nie powinieneś był tego używać, więc prawdopodobnie nie obchodzi cię, że to zniknie.
parentNode
Obecnie zawsze zwraca NULL.
previousSibling
Obecnie zawsze zwraca NULL.
schemaTypeInfo Read only
Typ informacji powiązane z tym atrybutem. Podczas gdy typ informacji zawierany przez ten atrybut ma gwarantowaną poprawność po waładowaniu dokumentu lub wywołaniu Document.normalizeDocument, ta właściwość może nie być wiarygodna jeśli węzeł został przeniesiony.
specified
Obecnie zawsze zwraca true.
textContent
Zamiast tego używaj Attr.value.

Poniższe metody są przestarzałe:

appendChild() Przestarzały Gecko 14
Zamiast tego, modyfikuj wartość Attr.value.
cloneNode()
Nie powinieneś był tego używać, więc prawdopodobnie nie obchodzi cię, że to zniknie.
createAttribute()
Zamiast tego używaj Element.setAttribute().
createAttributeNS()
Zamiast tego używaj Element.setAttributeNS().
getAttributeNode()
Zamiast tego używaj Element.getAttribute().
getAttributeNodeNS()
Zamiast tego używaj Element.getAttributeNS().
hasAttributes() Przestarzały Gecko 21.0
Obecnie zawsze zwraca false.
hasChildNodes()
Obecnie zawsze zwraca false.
insertBefore()
Zamiast tego modyfikuj wartość Attr.value.
isSupported()
Nie powinieneś był tego używać, więc prawdopodobnie nie obchodzi cię, że to zniknie.
isEqualNode()
Nie powinieneś był tego używać, więc prawdopodobnie nie obchodzi cię, że to zniknie.
normalize()
Nie powinieneś był tego używać, więc prawdopodobnie nie obchodzi cię, że to zniknie.
removeAttributeNode()
Zamiast tego używaj Element.removeAttribute().
removeChild() Przestarzały Gecko 14
Zamiast tego, modyfikuj wartość Attr.value instead.
replaceChild() Przestarzały Gecko 14
Zamiast tego, modyfikuj wartość Attr.value instead.
setAttributeNode()
Zamiast tego używaj Element.setAttribute().
setAttributeNodeNS()
Zamiast tego używaj Element.setAttributeNS().

Specifications

Specification Status Comment
DOM
The definition of 'Attr' in that specification.
Living Standard Przywraca właściwość ownerElement 
DOM4
The definition of 'Attr' in that specification.
Obsolete
  • Przenosi namespaceURI, prefix i localName z Node do tego API i usuwa ownerElement, schemaTypeInfo oraz isId.
Document Object Model (DOM) Level 3 Core Specification
The definition of 'Attr' in that specification.
Obsolete Wstępna definicja

Kompatybilność z przeglądarkami

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
AttrChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 8Opera Full support 8Safari Full support 1.3WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0
localNameChrome Full support 46
Notes
Full support 46
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
Edge Full support ≤18Firefox Full support 48
Notes
Full support 48
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
IE No support NoOpera Full support 33
Notes
Full support 33
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
Safari Full support 1.3WebView Android Full support 46
Notes
Full support 46
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
Chrome Android Full support 46
Notes
Full support 46
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
Firefox Android Full support 48
Notes
Full support 48
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
Opera Android Full support 33
Notes
Full support 33
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 5.0
Notes
Full support 5.0
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
namespaceURIChrome Full support 46
Notes
Full support 46
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
Edge Full support ≤18Firefox Full support 48
Notes
Full support 48
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
IE No support NoOpera Full support 33
Notes
Full support 33
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
Safari Full support 1.3WebView Android Full support 46
Notes
Full support 46
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
Chrome Android Full support 46
Notes
Full support 46
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
Firefox Android Full support 48
Notes
Full support 48
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
Opera Android Full support 33
Notes
Full support 33
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 5.0
Notes
Full support 5.0
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
prefixChrome Full support 46
Notes
Full support 46
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
Edge Full support ≤18Firefox Full support 48
Notes
Full support 48
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
IE No support NoOpera Full support 33
Notes
Full support 33
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
Safari Full support 1.3WebView Android Full support 46
Notes
Full support 46
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
Chrome Android Full support 46
Notes
Full support 46
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
Firefox Android Full support 48
Notes
Full support 48
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
Opera Android Full support 33
Notes
Full support 33
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.
Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 5.0
Notes
Full support 5.0
Notes
Notes This API was previously available on the Node API.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
See implementation notes.
See implementation notes.