Attr

Interfejs Attr reprezentuje jeden z atrybutów elementu DOM jako obiekt.W większości metod DOM otrzymujesz wartość atrybutu bezpośrednio jako ciąg znaków (np., Element.getAttribute()), oprócz niektórych funkcji (np., Element.getAttributeNode()) lub sposobów iteracji zwracających typ Attr.

EventTarget (en-US) Node (en-US) Attr

Warning: Poczynając od Gecko 7.0 (Firefox 7.0 / Thunderbird 7.0 / SeaMonkey 2.4), pojawia się szereg przestarzałych właściwości i metod wyświetlających ostrzeżenia w konsoli.  Powinieneś odpowiednio przejrzeć swój kod. Zobacz  Przestarzałe właściwości i metody aby zobacyć pełną listę.

Właściwości

name (en-US) Read only
Nazwa atrybutu.
namespaceURI (en-US) Read only
DOMString (en-US) reprezentujący przestrzeń nazw URI atrybutu lub null jeśli nie ma określonej przestrzeni nazw.
localName (en-US) Read only
DOMString (en-US) reprezentujący lokalną część kwalifikowanej przestrzeni nazw atrybutu.
prefix (en-US) Read only
DOMString (en-US) reprezentujący prefiks przestrzeni nazw atrybutu lub null jeśli nie określono prefiksu.
ownerElement (en-US) Read only

Element posiadający atrybut.

Note: DOM Level 4 usunął tę właściwość. Założono, że skoro otrzymujesz  Attr z  Element, powinieneś znać powiązany element.
Ponieważ nie jest to prawdą w przypadkach, takich jak obiekty Attr zwracane przez Document.evaluate (en-US), DOM Living Standard wprowadził tę właściwość ponownie.

Gecko wyświetla notę o deprecjonowaniu poczynając od Gecko 7.0 (Firefox 7.0 / Thunderbird 7.0 / SeaMonkey 2.4). Nota została usunięta w in Gecko 49.0 (Firefox 49.0 / Thunderbird 49.0 / SeaMonkey 2.46).

specified (en-US) Read only
Ta właściwosć zawsze zwraca true. Pierwotnie, zwracała true jeśli właściwość była określona wprost w kodzie źródłowym lub poprzez skrypt a false jeśli była domyślna lub określona w DTD.
value (en-US)
Wartość atrybutu.

Note: DOM Level 3 zdefiniował namespaceURI, localName i prefix w interfejsieNode (en-US). W DOM4 zostały przeniesione do Attr.

Ta zmiana została zaimplementowana w Chrome 46.0 i Firefox od wersji 48.0.

Przestarzałe właściwości i metody

Następujące właściwości są przestarzałe. Kiedy to możliwe, odpowiednie zastępcze właściwości są podane.

attributes
Obecnie zawsze zwraca NULL.
childNodes Przestarzały Gecko 14
Ta właściwość obecnie zawsze zwraca pusty NodeList (en-US).
firstChild Przestarzały Gecko 14
Obecnie zawsze zwraca NULL.
isId Read only
Wskazuje czy atrybut jest atrybutem "ID". An "ID" jest atrybutem, którego wartość powinna być unikalna w całym dokumencie DOM. W HTML DOM, "id" to atrybut ID, ale XML może definiować inne. To, czy atrybut jest unikalny, czy nie, jest często determinowane przez DTD (en-US) lub inny schemat dokumentu.
lastChild Przestarzały Gecko 14
Obecnie zawsze zwraca NULL.
nextSibling
Obecnie zawsze zwraca NULL.
nodeName
Zamiast tego używaj Attr.name (en-US) .
nodeType
Obecnie zawsze zwraca 2 (ATTRIBUTE_NODE).
nodeValue
Zamiast tego używaj Attr.value (en-US).
ownerDocument
Nie powinieneś był tego używać, więc prawdopodobnie nie obchodzi cię, że to zniknie.
parentNode
Obecnie zawsze zwraca NULL.
previousSibling
Obecnie zawsze zwraca NULL.
schemaTypeInfo This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. Read only
Typ informacji powiązane z tym atrybutem. Podczas gdy typ informacji zawierany przez ten atrybut ma gwarantowaną poprawność po waładowaniu dokumentu lub wywołaniu Document.normalizeDocument, ta właściwość może nie być wiarygodna jeśli węzeł został przeniesiony.
specified
Obecnie zawsze zwraca true.
textContent
Zamiast tego używaj Attr.value (en-US).

Poniższe metody są przestarzałe:

appendChild() Przestarzały Gecko 14
Zamiast tego, modyfikuj wartość Attr.value (en-US).
cloneNode()
Nie powinieneś był tego używać, więc prawdopodobnie nie obchodzi cię, że to zniknie.
createAttribute()
Zamiast tego używaj Element.setAttribute().
createAttributeNS()
Zamiast tego używaj Element.setAttributeNS().
getAttributeNode()
Zamiast tego używaj Element.getAttribute().
getAttributeNodeNS()
Zamiast tego używaj Element.getAttributeNS().
hasAttributes() Przestarzały Gecko 21.0
Obecnie zawsze zwraca false.
hasChildNodes()
Obecnie zawsze zwraca false.
insertBefore()
Zamiast tego modyfikuj wartość Attr.value (en-US).
isSupported()
Nie powinieneś był tego używać, więc prawdopodobnie nie obchodzi cię, że to zniknie.
isEqualNode()
Nie powinieneś był tego używać, więc prawdopodobnie nie obchodzi cię, że to zniknie.
normalize()
Nie powinieneś był tego używać, więc prawdopodobnie nie obchodzi cię, że to zniknie.
removeAttributeNode()
Zamiast tego używaj Element.removeAttribute().
removeChild() Przestarzały Gecko 14
Zamiast tego, modyfikuj wartość Attr.value (en-US) instead.
replaceChild() Przestarzały Gecko 14
Zamiast tego, modyfikuj wartość Attr.value (en-US) instead.
setAttributeNode()
Zamiast tego używaj Element.setAttribute().
setAttributeNodeNS()
Zamiast tego używaj Element.setAttributeNS().

Specifications

Specification Status Comment
DOM
The definition of 'Attr' in that specification.
Living Standard Przywraca właściwość ownerElement 
DOM4
The definition of 'Attr' in that specification.
Obsolete
  • Przenosi namespaceURI, prefix i localName z Node (en-US) do tego API i usuwa ownerElement, schemaTypeInfo oraz isId.
Document Object Model (DOM) Level 3 Core Specification
The definition of 'Attr' in that specification.
Obsolete Wstępna definicja

Kompatybilność z przeglądarkami

BCD tables only load in the browser