DOM

תיעוד

 

Document Object Model הינו API עבור מסמכי HTML ו-XML. הוא מספק ייצוג מבני של המסמך המאפשר הן את שינוי תוכן המסמך ואת מראהו. עיקר תפקידו של ממשק זה, לאפשר לנו לחבר בין דפי אינטרנט לבין שפות תכנות.

Gecko DOM
The Gecko Document Object Model Reference.