WeakMap.prototype.delete()

El mètode delete() elimina l'element especificat d'un objecte WeakMap.

Sintaxi

wm.delete(key);

Parameters

key
Necessari. La clau de l'element a eliminar de l'objecte WeakMap.

Valor de retorn

Retorna true si un element en l'objecte WeakMap s'ha eliminat satisfactòriament.

Exemples

Utilitzarel mètode delete

var wm = new WeakMap();
wm.set(window, "foo");

wm.delete(window); // Retorna true. Eliminat satisfactòriament

wm.has(window);    // Retorna false. L'objecte window ja no es troba en el WeakMap.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'WeakMap.prototype.delete' in that specification.
Standard Definició inicial

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 36 6.0 (6.0) 11 23 7.1
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support 6.0 (6.0) No support No support 8

Notes específiques per a Firefox

  • Abans de SpiderMonkey 38 (Firefox 38 / Thunderbird 38 / SeaMonkey 2.35), aquest mètode llançava un TypeError quan el paràmetre key no era un objecte. Aquest error s'ha arreglat en la versió 38 i posteriors al retornar false segons l'últim estàndard ES6 (errada 1127827).

Vegeu també