WeakMap.prototype.delete()

概述

delete() 方法可以从一个 WeakMap 对象中删除指定的元素。

语法

wm.delete(key);

Parameters 参数

key

需要删除的元素的键

返回值

如果成功删除,返回 true,否则返回 false

示例

js

var wm = new WeakMap();
wm.set(window, "foo");

wm.delete(window); // 返回 true,表示删除成功。

wm.has(window); // 返回 false,因为 window 对象已经被删除了。

规范

Specification
ECMAScript Language Specification
# sec-weakmap.prototype.delete

浏览器兼容性

BCD tables only load in the browser

相关链接