SVG w XHTML - Wprowadzenie

Podsumowanie

Ten artykuł oraz powiązany z nim przykład pokazują, jak używać SVG osadzonego w XHTML, jako tła dla formularza. Pokazuje ponadto, jak JavaScript i CSS mogą być zastosowane do manipulowania obrazem w analogiczny sposób, jak kodem XHTML. Uwaga: poniższy przykład będzie działał wyłącznie w przeglądarkach obsługujących integrację XHTML (nie HTML) z SVG (jak np. Firefox 1.5 Beta 1 - przyp. tłum.)

Kod źródłowy

Poniżej przedstawiono kod źródłowy przykładu zastosowania SVG osadzonego w XHTML:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <title>XTech SVG Demo</title>
 <style>
  stop.begin { stop-color:yellow; }
  stop.end { stop-color:green; }
  body.invalid stop.end { stop-color:red; }
  #err { display:none; }
  body.invalid #err { display:inline; }
 </style>
 <script>
  function signalError() {
   document.getElementById('body').setAttribute("class", "invalid");
  }
 </script>
</head>
<body id="body"
  style="position:absolute; z-index:0; border:1px solid black; left:5%; top:5%; width:90%; height:90%;">
 <form>
   <fieldset>
    <legend>HTML Form</legend>
    <p><label>Enter something:</label>
     <input type="text"/>
     <span id="err">Incorrect value!</span></p>
    <p><button onclick="signalError();">Activate!</button></p>
   </fieldset>
 </form>
 <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
  viewBox="0 0 100 100" preserveAspectRatio="xMidYMid slice"
  style="width:100%; height:100%; position:absolute; top:0; left:0; z-index:-1;">
  <linearGradient id="gradient">
   <stop class="begin" offset="0%"/>
   <stop class="end" offset="100%"/>
  </linearGradient>
  <rect x="0" y="0" width="100" height="100" style="fill:url(#gradient)" />
  <circle cx="50" cy="50" r="30" style="fill:url(#gradient)" />
 </svg>
</body>
</html>

Omówienie

Powyższa strona składa się głównie ze zwykłego XHTML, CSS i JavaScriptu. Interesującą częścią jest element <svg>. Ten element i jego elementy potomne zostały zadeklarowane w przestrzeni nazw SVG. Element ten zawiera gradient oraz dwie figury nim wypełnione. Kolory ograniczników (ang. stops) gradientu zostały ustawione przez CSS. Kiedy użytkownik wprowadzi coś nieprawidłowego do pola formularza, skrypt ustawia atrybut "invalid" na elemencie <body>, a odpowiednia regułka CSS zmienia końcowy kolor na czerwony. Kolejna regułka CSS wyświetla komunikat o błędzie.

To podejście ma następujące zalety:

 • zastosowaliśmy zwykły formularz XHTML, który mógłby być częścią istniejącej strony www i dodaliśmy atrakcyjne, interaktywne tło
 • zachowana została wsteczna kompatybilność z przeglądarkami, które nie obsługują SVG; po prostu nie pojawi się w nich żadne tło
 • rozwiązanie to jest proste i wydajne
 • obraz dynamicznie dopasowuje się do żądanych rozmiarów w inteligentny sposób
 • możemy mieć deklaratywne regułki stylów działające i z HTML, i z SVG
 • ten sam skrypt manipuluje zarówno XHTML jak i SVG
 • dokument jest całkowicie oparty na standardach

Szczegóły

Atrybut viewBox tworzy logiczny układ współrzędnych dla obrazu SVG. W tym przypadku nasz obraz jest wyświetlany w oknie (viewport) 100 na 100.

Atrybut preserveAspectRatio sprawia, że stosunek wymiarów obrazu musi być zachowany, centrując obraz, zmieniając jego wymiary do największej możliwej długości lub szerokości (zależnie od tego, która jest większa) i odcinając ewentualne przepełnienie.

Atrybut style przypina element SVG do tła formularza.

Inne strony