Set.prototype.add()

Metoda add() dodaje nowy element o określonej wartości (value) na koniec obieku Set.

Składnia

mySet.add(value);

Parametry

value
Wymagany parametr. Wartość elementu, która zostanie dodana do obieku Set.

Zwracana wartość

Obiekt Set.

Przykłady

Użycie metody add

var mySet = new Set();

mySet.add(1);
mySet.add(5).add('some text'); // można stworzyć "łańcuch"

console.log(mySet);
// Set [1, 5, "some text"]

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Set.prototype.add' in that specification.
Standard Początkowa definicja
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Set.prototype.add' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilność przeglądarek

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 38 (Yes) 13.0 (13.0) 11 25 7.1
Feature Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support No support 38 (Yes) 13.0 (13.0) No support No support 8

Specyficzne zachowania w przeglądarkach

  • W Firefox 33 (Firefox 33 / Thunderbird 33 / SeaMonkey 2.30) i wcześniejszych wersjach, Set.prototype.add zwracał undefined i nie można było stworzyć "łańcucha". Błąd został naprawiony (błąd 1031632). Również w Chrome/v8 występuje ten problem.

Zobacz również