HTMLCanvasElement.getContext()

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Metoda HTMLCanvasElement.getContext() zwraca kontekst pola roboczego <canvas>, lub null jeśli  identyfikator kontekstu nie jest wspierany.

Składnia

var ctx = canvas.getContext(contextType);
var ctx = canvas.getContext(contextType, contextAttributes);

Parametry

contextType
Jest nim DOMString zawierający identyfikator kontekstu pola roboczego powiązanego z <canvas>. Możliwe wartości to:
 • "2d",  tworzy obiekt CanvasRenderingContext2D reprezentujący dwuwymiarowy kontekst renderowania.
 • "webgl" (lub "experimental-webgl"), tworzy obiekt WebGLRenderingContext reprezentujący trójwymiarowy kontekst renderowania. Ten kontekst dostępny jest tylko w przeglądarkach w których zaimplementowana jest wersja 1 WebGL (OpenGL ES 2.0).
 • "webgl2" tworzy obiekt WebGL2RenderingContext reprezentujący trójwymiarowy kontekst renderowania. Ten kontekst dostępny jest tylko w przeglądarkach w których zaimplementowana jest wersja 2 WebGL (OpenGL ES 3.0).
 • "bitmaprenderer" tworzy ImageBitmapRenderingContext, który zapewnia możliwość zastąpenia treści <canvas>  na podaną ImageBitmap.

Nota: Identyfikator "experimental-webgl" jest używany przy nowych wdrożeniach WebGL. Wdrożenia te nie uzyskały zgodności z pakietem testowym lub sterowniki graficzne platformy nie są jeszcze stabilne. Grupa Khronos certyfikuje wdrożenia WebGL zgodnie z regułami zgodności.

contextAttributes

Można użyć kilku własności kontekstu przy tworzeniu kontekstu renderowania, dla przykładu: 

const gl = canvas.getContext('webgl', {
 antialias: false,
 depth: false
});
Własności kontekstu 2d:
 • alpha: Boolean wskazujacy czy canvas zawiera kanał alpha. Jeśli ustawione na false, przeglądarka wie, że tło zawsze jest nieprzeźroczyste, co może przyspieszyć rysowanie przeźroczystych treści i obrazków.  
 • (Gecko only) willReadFrequently: Boolean wskazujący czy wiele operacji read-back zostało zaplanowanych. Spowoduje wymuszenie użycia oprogramowania (zamiast przyśpieszenia sprzętowego) 2D canvas i może pomóc w oszczędności pamięci przy częstym wywoływaniu getImageData(). Opcja ta jest dostepna tylko jeśli flaga gfx.canvas.willReadFrequently.enable jest ustawiona na true (która, domyślnie, dotyczy tylko B2G/Firefox OS).
 • (Blink only) storage: String wskazujacy jaka pamięć jest używana (domyślnie jest to "stała" ).
Własności kontekstu WebGL:
 • alpha: Boolean wskazujacy czy canvas zawiera bufor alpha.
 • depth: Boolean wskazujący czy bufor rysunku posiada bufor głębi o wartości co przynajmniej 16 bitów.
 • stencil: Boolean wskazujący czy bufor rysunku posiada bufor matrycy o wartości przynajmniej 8 bitów. 
 • antialias: Boolean wskazujący czy używany ma być anti-aliasing.
 • premultipliedAlpha: Boolean wskazujący czy projektant strony założył, że  bufor rysunku zawiera kolory ze wstepnie pomnożoną alfą.
 • preserveDrawingBuffer: Jeśli ustawiona na true, bufory nie zostaną wyczyszczone i zachowają swoje wartości, dopóki nie zostaną wyczyszczone lub nadpisane przez autora.
 • failIfMajorPerformanceCaveat: Boolean wskazujący czy kontekst będzie tworzony, jeśli wydajność systemu jest niska.

Wartości zwrotne

RenderingContext jest też

Jeśli contextType nie może dopasować możliwych kontekstów rysowania, null zostanie zwrócony.

Przykłady

Wykorzystując element <canvas>:

<canvas id="canvas" width="300" height="300"></canvas>

Kontekst 2d uzyskać można za pomocą kodu: 

var canvas = document.getElementById('canvas');
var ctx = canvas.getContext('2d');
console.log(ctx); // CanvasRenderingContext2D { ... }

Tworzy to kontekst renderowania 2D, po którym można rysować.

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
HTML Living Standard
The definition of 'HTMLCanvasElement.getContext' in that specification.
Living Standard Brak zmian od ostatniego snapshota, HTML5
HTML 5.1
The definition of 'HTMLCanvasElement.getContext' in that specification.
Recommendation
HTML5
The definition of 'HTMLCanvasElement.getContext' in that specification.
Recommendation Snapshot HTML Living Standard zawiera początkową definicje.

Zgodność przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
getContextChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support 9Safari Full support 2WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0
bitmaprenderer contextChrome Full support 56Edge Full support ≤79Firefox Full support 46IE No support NoOpera Full support 43Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android Full support 56Firefox Android Full support 46Opera Android Full support 43Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 6.0
desynchronized attributeChrome Full support 81
Notes
Full support 81
Notes
Notes ChromeOS and Windows
Full support 75
Notes
Notes ChromeOS only
Full support 71
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: lowLatency
Edge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
failIfMajorPerformanceCaveat attributeChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 41IE Full support YesOpera Full support YesSafari ? WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 41Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android No support No
powerPreference attributeChrome No support NoEdge No support NoFirefox Full support 63IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 63Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
WebGL contextChrome Full support 33
Full support 33
Full support 9
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: experimental-webgl
Edge Full support 79
Full support 79
Full support 12
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: experimental-webgl
Firefox Full support 24
Full support 24
Full support 3.6
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: experimental-webgl
IE Full support 11
Alternate Name
Full support 11
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: experimental-webgl
Opera Full support 15
Full support 15
Full support 9
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: experimental-webgl
Safari Full support 5.1
Alternate Name
Full support 5.1
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: experimental-webgl
WebView Android Full support 37
Full support 37
Full support 37
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: experimental-webgl
Chrome Android Full support 33
Full support 33
Full support 18
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: experimental-webgl
Firefox Android Full support Yes
Alternate Name
Full support Yes
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: experimental-webgl
Opera Android Full support 14
Full support 14
Full support 10.1
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: experimental-webgl
Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support 2.0
Full support 2.0
Full support 1.0
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: experimental-webgl
WebGL2 contextChrome Full support 56Edge Full support 79Firefox Full support 51
Full support 51
Full support 25
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: experimental-webgl2
IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support 56Chrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
2d alpha context attributeChrome Full support 32Edge Full support ≤79Firefox Full support 30IE No support NoOpera Full support YesSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 30Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
See implementation notes.
See implementation notes.
Uses a non-standard name.
Uses a non-standard name.

Zobacz też