Esta traducción está incompleta. Por favor, ayuda a traducir este artículo del inglés.

alarms

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
Alarm Si No4548 Si
clear Si No4548 Si
clearAll Si No4548 Si
create Si No4548 Si
get Si No4548 Si
getAll Si No4548 Si
onAlarm Si No4548 Si

bookmarks

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
BookmarkTreeNode Si No45 No Si
BookmarkTreeNode.type No No57 No No
BookmarkTreeNodeType No No57 No No
BookmarkTreeNodeUnmodifiable Si No45 No Si
CreateDetails Si No45 No Si
CreateDetails.type No No57 No No
create Si1545 No Si
get Si No45 No Si
getChildren Si No45 No Si
getRecent Si No47 No Si
getSubTree Si No45 No Si
getTree Si1545 No Si
move Si1545 No Si
onChanged Si No52 No Si
onChildrenReordered Si No No No Si
onCreated Si No52 No Si
onImportBegan Si No No No Si
onImportEnded Si No No No Si
onMoved Si No52 No Si
onRemoved Si No52 No Si
remove Si1545 No Si
removeTree Si1547 No Si
search Si No47 No Si
update Si1545 No Si

browserAction

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
ColorArray Si1445 No Si
ImageDataType Si1445 No Si
disable Si1445 No Si
enable Si1445 No Si
getBadgeBackgroundColor Si1445 No Si
getBadgeText Si1445 No Si
getPopup Si No4557 Si
getTitle Si154555 Si
isEnabled No No59 No No
onClicked Si144555 Si
openPopup No No57 No No
setBadgeBackgroundColor Si14

45

45 — 58 *

No Si
setBadgeBackgroundColor: The color property of the details parameter can be set to a string. Si No Si * No ?
setBadgeBackgroundColor: The color property of the details parameter can be set to null. No No59 No No
setBadgeText Si14

45

45 — 58 *

No Si
setBadgeText: The text property of the details parameter can be set to null. No No59 No No
setIcon Si *14 *

45

45 — 58 *

No15
setIcon.imageData23 No45 No15
setIcon: The path and imageData properties of the details parameter can be set to null. No No59 No No
setPopup Si14

45

45 — 58 *

57

57 — 58 *

Si
setPopup: The popup property of the details parameter can be set to null. No No59 No No
setTitle Si15

45

45 — 58 *

55

55 — 58 *

Si
setTitle: The title property of the details parameter can be set to null. No No59 No No

browserSettings

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
allowPopupsForUserEvents No No5757 No
cacheEnabled No No5656 No
contextMenuShowEvent No No5959 No
homepageOverride No No5757 No
imageAnimationBehavior No No5757 No
newTabPageOverride No No5757 No
newTabPosition No No6161 * No
openBookmarksInNewTabs No No5959 No
openSearchResultsInNewTabs No No5959 No
openUrlbarResultsInNewTabs No No6161 No
overrideDocumentColors No No6161 No
useDocumentFonts No No6161 No
webNotificationsDisabled No No5858 No

browsingData

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
DataTypeSet.cache Si No5356 Si
DataTypeSet.cookies Si No5356 Si
DataTypeSet.downloads Si No5356 Si
DataTypeSet.fileSystems Si No No No Si
DataTypeSet.formData Si No5356 Si
DataTypeSet.history Si No5356 Si
DataTypeSet.indexedDB Si No57 No Si
DataTypeSet.localStorage Si No57 No Si
DataTypeSet.passwords Si No53 No Si
DataTypeSet.pluginData Si No53 No Si
DataTypeSet.serverBoundCertificates Si No No No Si
DataTypeSet.serviceWorkers Si No53 No Si
RemovalOptions.hostnames No No56 No No
RemovalOptions.originTypes Si No No No Si
RemovalOptions.since Si No53 *56 * Si
remove Si No53 *57 * Si
removeCache Si No53 *57 * Si
removeCookies Si No5356 Si
removeDownloads Si No5357 Si
removeFormData Si No5357 Si
removeHistory Si No53 * No * Si
removeLocalStorage Si No57 * No * Si
removePasswords Si No53 No * Si
removePluginData Si No53 No Si
settings Si No5356 Si

clipboard

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
setImageData No No5757 No

commands

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
Command Si No48 No Si
getAll Si No48 No Si
onCommand Si No48 No Si
reset No No60 No No
update No No60 No No

contentScripts

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
RegisteredContentScript No No5959 No
RegisteredContentScript.unregister No No5959 No
register No No5959 No

contextualIdentities

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
ContextualIdentity.cookieStoreId No No5353 No
ContextualIdentity.color No No5353 No
ContextualIdentity.colorCode No No5757 No
ContextualIdentity.icon No No5353 No
ContextualIdentity.iconUrl No No5757 No
ContextualIdentity.name No No5353 No
create No No53 *53 * No
get No No53 *53 * No
onCreated No No5757 No
onRemoved No No5757 No
onUpdated No No5757 No
query No No53 *53 * No
remove No No53 *53 * No
update No No53 *53 * No

cookies

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
Cookie Si144548 Si
Cookie.firstPartyDomain No No5959 No
CookieStore Si144548 Si
OnChangedCause Si No4548 Si
get Si1445 *48 Si
get.firstPartyDomain No No5959 No
getAll Si14 *45 *48 Si
getAll.firstPartyDomain No No5959 No
getAllCookieStores Si14 *45 *48 Si
onChanged Si No4548 Si
remove Si1445 *48 * Si
remove.firstPartyDomain No No5959 No
set Si1445 *48 * Si
set.firstPartyDomain No No5959 No

devtools

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
inspectedWindow.eval Si No54 No Si
inspectedWindow.reload Si No54 No Si
inspectedWindow.tabId Si No54 No Si
network.getHAR Si No60 * No Si
network.onNavigated Si No54 No Si
network.onRequestFinished Si No

61

60 — 61 *

No Si
panels.create Si No54 No Si
panels.elements Si No56 No Si
panels.onThemeChanged No No55 No No
panels.themeName54 No55 No41

dns

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
resolve No No6060 No

downloads

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
BooleanDelta Si No4748 Si
DangerType Si No4748 Si
DoubleDelta Si No4748 Si
DownloadItem.byExtensionId Si No4748 Si
DownloadItem.byExtensionName Si No4748 Si
DownloadItem.bytesReceived Si No4748 Si
DownloadItem.canResume Si No4748 Si
DownloadItem.danger Si No No * No * Si
DownloadItem.endTime Si No No No Si
DownloadItem.error Si No4748 Si
DownloadItem.estimatedEndTime Si No5757 Si
DownloadItem.exists Si No4748 Si
DownloadItem.filename Si No4748 Si
DownloadItem.fileSize Si No4748 Si
DownloadItem.id Si No4748 Si
DownloadItem.incognito Si No4748 Si
DownloadItem.mime Si No4748 Si
DownloadItem.paused Si No4748 Si
DownloadItem.referrer Si No4748 Si
DownloadItem.startTime Si No4748 Si
DownloadItem.state Si No4748 Si
DownloadItem.totalBytes Si No4748 Si
DownloadItem.url Si No4748 Si
DownloadQuery Si No4748 Si
DownloadTime Si No4748 Si
FilenameConflictAction Si No4748 Si
FilenameConflictAction.prompt Si No No No Si
InterruptReason Si No4748 Si
State Si No4748 Si
StringDelta Si No4748 Si
acceptDanger Si No No No Si
cancel Si No4848 Si
download Si No4748 Si
download.body Si No5252 Si
download.conflictAction Si No4748 Si
download.filename Si No4748 Si
download.headers Si No4748 Si
download.incognito No No5757 No
download.method Si No47 *48 * Si
download.saveAs Si No52 *52 * Si
drag Si No No No Si
erase Si No4848 Si
getFileIcon Si No48 No Si
onChanged Si No4748 Si
onCreated Si No4848 Si
onErased Si No4848 Si
open Si No4848 Si
pause Si No4848 Si
removeFile Si No4848 Si
resume Si No4848 Si
search Si No4748 Si
setShelfEnabled Si No No No Si
show Si No4848 Si
showDefaultFolder Si No4848 Si

events

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
Event Si14 No No Si
Event.addListener Si14 No No Si
Event.removeListener Si14 No No Si
Event.hasListener Si14 No No Si
Event.hasListeners Si No No No Si
Event.addRules Si No No No Si
Event.getRules Si No No No Si
Event.removeRules Si No No No Si
Rule Si No No No Si
UrlFilter Si No5050 Si

extension

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
ViewType Si No4548 Si
ViewType.sidebar No No54 No No
getBackgroundPage Si144548 Si
getExtensionTabs Si No No No No
getURL Si144548 Si
getViews Si1445 *48 * Si
inIncognitoContext Si174548 Si
isAllowedFileSchemeAccess Si No4848 Si
isAllowedIncognitoAccess Si174848 Si
lastError Si No4748 Si
onRequest Si No No No Si
onRequestExternal Si No No No Si
sendRequest Si No No No No
setUpdateUrlData Si No No No Si

extensionTypes

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
ImageDetails Si *14 *4548 Si *
ImageFormat Si *14 *4548 Si *
RunAt20 * No454815 *
CSSOrigin No No5353 No

find

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
find No No57 No No
highlightResults No No57 No No
removeHighlighting No No57 No No

history

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
HistoryItem Si No49 No Si
HistoryItem.typedCount Si No No No Si
TransitionType Si No50 No Si
VisitItem Si No50 No Si
addUrl Si No49 No Si
addUrl.title No No49 No No
addUrl.transition No No49 No No
addUrl.visitTime No No49 No No
deleteAll Si No49 No Si
deleteRange Si No49 No Si
deleteUrl Si No49 No Si
getVisits Si No50 No Si
onTitleChanged No No55 No No
onVisitRemoved Si No50 No Si
onVisited Si No50 * No Si
search Si No49 No Si

i18n

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
LanguageCode4714454834
detectLanguage47 No474834
getAcceptLanguages4714474834
getMessage1714 *45 *4815
getUILanguage35144748 Si

identity

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
getRedirectURL Si No53 No No
launchWebAuthFlow Si No53 No Si

idle

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
IdleState Si No4548 Si
onStateChanged Si No5151 Si
onStateChanged.locked Si No No No Si
queryState Si1545 *48 * Si
queryState.locked Si No No No Si
setDetectionInterval Si155151 Si

management

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
ExtensionInfo Si No5151 Si
ExtensionInfo.disabledReason Si No No No Si
ExtensionInfo.offlineEnabled Si No No No Si
ExtensionInfo.type Si No5555 Si
ExtensionInfo.versionName Si No No No Si
get Si No5656 Si
getAll Si No55 *55 * Si
getPermissionWarningsById Si No No No Si
getPermissionWarningsByManifest Si No No No Si
getSelf Si No5151 No
onDisabled Si No No No Si
onEnabled Si No No No Si
onInstalled Si No No No Si
onUninstalled Si No No No Si
setEnabled Si No55 *55 * Si
uninstall Si No No No Si
uninstallSelf Si No5151 Si
uninstallSelf.dialogMessage No No5151 No
ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
ACTION_MENU_TOP_LEVEL_LIMIT Si *14 *

55

48 *

No Si *
ContextType Si *14 *

55 *

48 *

No Si *
ContextType.bookmark No No59 No No
ContextType.browser_action Si1453 * No Si
ContextType.launcher Si No48 No Si
ContextType.page_action Si1453 No Si
ContextType.password No No53 No No
ContextType.tab No No53 No No
ContextType.tools_menu No No56 * No No
ItemType Si *14 *

55

48 *

No Si *
OnClickData Si *14 *

55

48 *

No Si *
OnClickData.bookmarkId No No59 No No
OnClickData.frameId35 * ?55 No Si *
OnClickData.linkText No No56 No No
OnClickData.modifiers No No54 No No
create Si *14 *

55

48 *

No Si *
create.command No No55 No No
create.icons No No56 No No
onClicked Si *14 *

55

48 *

No Si *
onHidden No No

60

60 *

No No
onShown No No

60

60 *

No No
refresh No No

60

60 *

No No
remove Si *14 *

55

48 *

No Si *
removeAll Si *14 *

55

48 *

No Si *
update Si *14 *

55

48 *

No Si *

notifications

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
NotificationOptions Si174548 Si
NotificationOptions.appIconMaskUrl Si No No * No * ? *
NotificationOptions.buttons Si No No No No *
NotificationOptions.contextMessage31 No No * No * No *
NotificationOptions.eventTime Si No No * No * ? *
NotificationOptions.imageUrl Si No No * No * No *
NotificationOptions.isClickable32 No No * No * No *
NotificationOptions.items Si * No No * No * No *
NotificationOptions.priority Si No No * No * Si
NotificationOptions.progress30 No No * No * No *
NotificationOptions.requireInteraction50 No No No No *
TemplateType Si1745 *48 * Si *
clear2817454825
create2817454825
getAll2917454825
onButtonClicked2817 No No25
onClicked2817474825
onClosed2817454825
onClosed.byUser Si No No No Si
onShown No No5656 No
update2817 No No25 *

omnibox

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
OnInputEnteredDisposition Si No52 No Si
SuggestResult Si No52 * No Si
onInputCancelled Si No52 No Si
onInputChanged Si No52 No Si
onInputEntered Si No52 No Si
onInputStarted Si No52 No Si
setDefaultSuggestion Si No52 * No Si

pageAction

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
ImageDataType Si No45 No Si
getPopup Si144550 * Si
getTitle Si1445 No Si
hide Si144550 * Si
isShown No No59 No No
onClicked Si144550 Si
openPopup No No57 No No
setIcon Si *1445 No15
setIcon.imageData23 No45 No15
setIcon: The path and imageData properties of the details parameter can be set to null. No No59 No No
setPopup Si144550 * Si
setPopup: The popup property of the details parameter can be set to null. No No59 No No
setTitle Si1445 No Si
setTitle: The title property of the details parameter can be set to null. No No59 No No
show Si144550 * Si

permissions

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
contains Si No5555 Si
getAll Si No5555 Si
onAdded Si No No No Si
onRemoved Si No No No Si
Permissions Si No5555 Si
remove Si No5555 Si
request Si No

55 *

56 — 61 *

55 *

56 — 61 *

Si

pkcs11

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
getModuleSlots No No58 No No
installModule No No58 No No
isModuleInstalled No No58 No No
uninstallModule No No58 No No

privacy

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
network.networkPredictionEnabled Si No5454 Si
network.peerConnectionEnabled No No5555 No
network.webRTCIPHandlingPolicy Si No5454 Si
services.passwordSavingEnabled Si No5656 Si
websites.cookieConfig No No5959 No
websites.firstPartyIsolate No No5858 No
websites.hyperlinkAuditingEnabled Si No5454 Si
websites.protectedContentEnabled Si No No No Si
websites.referrersEnabled Si No5656 Si
websites.resistFingerprinting No No5858 No
websites.thirdPartyCookiesAllowed Si No No No Si
websites.trackingProtectionMode No No5757 No

proxy

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
onError No No

60

55 *

60

55 *

No
onRequest No No6060 No
ProxyInfo No No6060 No
RequestDetails No No6060 No
register No No

56

55 *

56

55 *

No
settings No No60 * No No
unregister No No5656 No

runtime

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
MessageSender261445 *48 *15
MessageSender.url2814 *454815
MessageSender.tlsChannelId32 No454819
MessageSender.frameId4114454828
OnInstalledReason Si *14 *4548 Si *
OnRestartRequiredReason Si No4548 Si
PlatformArch Si No4548 Si
PlatformInfo Si No4548 Si
PlatformInfo.nacl_arch Si No No No Si
PlatformNaclArch Si No4548 Si
PlatformOs Si No4548 Si
Port2615454815
Port.error No No5252 No
RequestUpdateCheckStatus Si No No No Si
connect2614454815
connectNative291550 No16
getBackgroundPage221445 *48 *15
getBrowserInfo No No5151 No
getManifest2214454815
getPackageDirectoryEntry29 No No No16
getPlatformInfo29 No454816
getURL2214454815
id2214454815
lastError Si *144748 Si *
onBrowserUpdateAvailable27 No No No15
onConnect2614454815
onConnectExternal26 No545415
onInstalled221452 *52 *15
onMessage2614454815
onMessageExternal26 No545415
onRestartRequired29 No No No16
onStartup23 No525215
onSuspend22 No No No15
onSuspendCanceled22 No No No15
onUpdateAvailable25 No515115
openOptionsPage42 No485729
reload2515515115
requestUpdateCheck25 No No No15
sendMessage2614 *454815
sendNativeMessage291550 No16
setUninstallURL4115474828
ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
get No No63 No No
search No No63 No No

sessions

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
Filter Si No52 No Si
MAX_SESSION_RESULTS Si No52 No Si
Session Si No52 * No Si
forgetClosedTab No No55 No No
forgetClosedWindow No No55 No No
getRecentlyClosed Si No52 No Si
getTabValue No No57 No No
getWindowValue No No57 No No
onChanged Si No53 No Si
removeTabValue No No57 No No
removeWindowValue No No57 No No
restore Si No52 No Si
setTabValue No No57 No No
setWindowValue No No57 No No

sidebarAction

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
ImageDataType No No54 No30
close No No57 No No
getPanel No No54 No30
getTitle No No54 No30
isOpen No No59 No No
open No No57 No No
setIcon No No54 No30
setIcon: The path and imageData properties of the details parameter can be set to null. No No59 No No
setPanel No No54 No30
setPanel: The panel property of the details parameter can be set to null. No No59 No No
setTitle No No54 No30
setTitle: The title property of the details parameter can be set to null. No No59 No No

storage

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
StorageArea Si144548 Si
StorageArea.clear Si14454833
StorageArea.get Si14454833
StorageArea.getBytesInUse Si14 No No33
StorageArea.remove Si14454833
StorageArea.set Si14 *454833
StorageChange Si144548 Si
local Si1445 *48 Si
managed Si No57 * No No
onChanged Si144548 Si
sync Si1553 No No

tabs

ChromeEdgeFirefoxFirefox para AndroidOpera
MutedInfo Si No47 No Si
MutedInfoReason Si No47 No Si
PageSettings No No56 No No
PageSettings.edgeBottom No No59 No No
PageSettings.edgeLeft No No59 No No
PageSettings.edgeRight No No59 No No
PageSettings.edgeTop No No59 No No
TAB_ID_NONE Si144554 Si
Tab.active Si144554 Si
Tab.audible45 No455432
Tab.autoDiscardable54 No No No41
Tab.cookieStoreId No No52 No No
Tab.discarded54 No575741
Tab.favIconUrl Si1445 No Si
Tab.height31 No455418
Tab.highlighted Si No4554 Si
Tab.id Si144554 Si
Tab.incognito Si14 *4554 Si
Tab.index Si144554 Si
Tab.isArticle No No58 No No
Tab.isInReaderMode No No58 No No
Tab.lastAccessed No No5656 No
Tab.mutedInfo46 No455433
Tab.openerTabId18 No57 No15
Tab.pinned Si144554 Si
Tab.selected Si No4554 Si
Tab.sessionId31 No No No18
Tab.status Si144554 Si
Tab.title Si144554 Si
Tab.url Si144554 Si
Tab.width31 No455418
Tab.windowId Si144554 Si
TabStatus Si144554 Si
WindowType Si144554 Si
ZoomSettings Si No45 No Si
ZoomSettingsMode Si No45 No Si
ZoomSettingsScope Si No45 No Si
captureTab No No5959 No
captureVisibleTab Si *154754 Si *
connect Si No4554 Si
create Si144554 Si
detectLanguage Si1445 No Si
discard54 *1458 No Si *
duplicate Si No4754 Si
executeScript Si *1443 *54 Si *
executeScript.runAt20 No435415
executeScript.frameId39 No43 *54 *26
executeScript.matchAboutBlank3914535426
get Si144554 Si
getAllInWindow Si No No No No
getCurrent Si144554 Si
getSelected Si No No No No
getZoom Si No45 No Si
getZoomSettings Si No45 No Si
hide No No

61

59 — 61 *

No No
highlight Si No No No No
insertCSS Si144754 Si
insertCSS.runAt20 No475415
insertCSS.frameId3914475426
insertCSS.matchAboutBlank3914 No No26
insertCSS.cssOrigin No No5354 No
move Si No46 No Si
onActivated Si144554 Si
onActiveChanged Si No No No No
onAttached Si154554 Si
onCreated Si144554 Si
onDetached Si154554 Si
onHighlightChanged Si No No No No
onHighlighted Si No4554 No
onMoved Si No45 No Si
onRemoved Si144554 Si
onReplaced Si No No No Si
onSelectionChanged Si No No No No
onUpdated Si144554 Si
onUpdated.extraParameters No No6161 No
onZoomChange Si No45 No Si
print No No56 No No
printPreview No No56 No No
query Si14 *4554 Si
reload Si174554 Si
remove Si144554 Si
removeCSS No No4954 No
saveAsPDF No No56 * No No
sendMessage Si14 *4554 Si
sendRequest Si No No No No
setZoom Si No45 No Si
setZoomSettings Si No No No Si
show No No

61

59 — 61 *

No No
toggleReaderMode No No58 No No
update Si144554 Si