<svg>

Елементът svg е контейнер, който задава нова координатна система и viewport. Използва се като най-външен елемент за всеки един SVG документ. Също така може да бъде използван за влагане на  отделен фрагмен от SVG (Мащабируема векторна графика) в SVG или HTML документ.

Бележка: Атрибутът xmlns се изисква само на най-външния  svg елемент от SVG документите.

<svg viewBox="0 0 300 100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="red" fill="grey" />
  <circle cx="150" cy="50" r="4" stroke="red" fill="grey" />

  <svg viewBox="0 0 10 10" x="200" width="100">
    <circle cx="5" cy="5" r="4" stroke="red" fill="grey" />
  </svg>
</svg>

Атрибути

baseProfile Deprecated since SVG 2
Този атрибут задава минималният SVG езиков профил, необходим от документа.
Тип на стойността: <string> ; Стойност по подразбиране: none; Animatable: no
contentScriptType Deprecated since SVG 2
Този атрибут определя скриптовият език, който по подразбиране се използва от този SVG фрагмент.
Тип на стойността: <string> ; Стойност по подразбиране: application/ecmascript; Animatable: no
contentStyleType Deprecated since SVG 2
Този атрибут задава езикът, който по подразбиране се използва за стилизиране на SVG фрагмента.
Value type: <string> ; Default value: text/css; Animatable: no
height
Атрибутът определя височината на фигурата rect (от правоъгълник).
Value type: <length>|<percentage> ; Default value: auto; Animatable: yes
preserveAspectRatio
Този атрибут задава как графичният фрагмент трябва да бъде деформиран, ако е вложен в контейнер с различно съотношение.
Value type: (none| xMinYMin| xMidYMin| xMaxYMin| xMinYMid| xMidYMid| xMaxYMid| xMinYMax| xMidYMax| xMaxYMax) (meet|slice)? ; Default value: xMidYMid meet; Animatable: yes
version Deprecated since SVG 2
Атрибутът показва коя версия на SVG се използва за вътрешното съдържание на елемента.
Value type: <number> ; Default value: none; Animatable: no
viewBox
Атрибутът определя границата на SVG viewport за настоящия SVG фрагмент.
Value type: <list-of-numbers> ; Default value: none; Animatable: yes
width
Атрибутът определя широчината на фигурата rect (от правоъгълник).
Value type: <length>|<percentage> ; Default value: auto; Animatable: yes
x
Атрибутът определя стойността на х координатата на svg контейнера. Няма ефект върху най-външния  svg елемент.
Value type: <length>|<percentage> ; Default value: 0; Animatable: yes
y
Този атрибут определя стойността на y координатата на svg контейнера. Няма ефект върху най-външния  svg елемент.
Value type: <length>|<percentage> ; Default value: 0; Animatable: yes

Бележка: След SVG2 x, y, width и height са Geometry Properties (Геометрични Свойства), което означава, че тези атрибути могат да бъдат използвани и като  CSS свойства за този елемент.

Глобални атрибути

Основни атрибути
Най-съществените: id, tabindex
Атрибути за стилизиране
class, style
Атрибути за обработване на условията
Най-съществени: requiredExtensions, systemLanguage
Атрибути за събития (еvent)
Global event attributes, Graphical event attributes, Document event attributes, Document element event attributes
Атрибути за представяне
Най-съществени: clip-path, clip-rule, color, color-interpolation, color-rendering, cursor, display, fill, fill-opacity, fill-rule, filter, mask, opacity, pointer-events, shape-rendering, stroke, stroke-dasharray, stroke-dashoffset, stroke-linecap, stroke-linejoin, stroke-miterlimit, stroke-opacity, stroke-width, transform, vector-effect, visibility
Aria атрибути
aria-activedescendant, aria-atomic, aria-autocomplete, aria-busy, aria-checked, aria-colcount, aria-colindex, aria-colspan, aria-controls, aria-current, aria-describedby, aria-details, aria-disabled, aria-dropeffect, aria-errormessage, aria-expanded, aria-flowto, aria-grabbed, aria-haspopup, aria-hidden, aria-invalid, aria-keyshortcuts, aria-label, aria-labelledby, aria-level, aria-live, aria-modal, aria-multiline, aria-multiselectable, aria-orientation, aria-owns, aria-placeholder, aria-posinset, aria-pressed, aria-readonly, aria-relevant, aria-required, aria-roledescription, aria-rowcount, aria-rowindex, aria-rowspan, aria-selected, aria-setsize, aria-sort, aria-valuemax, aria-valuemin, aria-valuenow, aria-valuetext, role

Бележки за използване

CategoriesContainer element, Structural element
Permitted contentAny number of the following elements, in any order:
Animation elements
Descriptive elements
Shape elements
Structural elements
Gradient elements
<a>, <altGlyphDef>, <clipPath>, <color-profile>, <cursor>, <filter>, <font>, <font-face>, <foreignObject>, <image>, <marker>, <mask>, <pattern>, <script>, <style>, <switch>, <text>, <view>

Спецификации

Спецификация Статут Коментар
Scalable Vector Graphics (SVG) 2
The definition of '<svg>' in that specification.
Candidate Recommendation  
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)
The definition of '<svg>' in that specification.
Recommendation Initial definition

Съвместимост с браузъри

BCD tables only load in the browser