SVG image element

Element SVG <image> cho phép bạn hiển thị hình ảnh bên trong một object SVG:

TRong ví dụ đơn giản này, một ảnh jpg được tham chiếu bởi một thuộc tính href sẽ hiển thị bên trong một object SVG:

<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
  "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg width="5cm" height="4cm" version="1.1"
     xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink= "http://www.w3.org/1999/xlink">
	<image href="firefox.jpg" x="0" y="0" height="50px" width="50px"/>
</svg>

Đây là một vài điều quan trọng bạn cần lưu ý (được tham khảo từ W3 specs):

  • Nếu bạn không đặt giá trị cho thuộc tính x hoặc y thì chúng sẽ có giá trị mặc định là 0.

  • Nếu bạn không đặt giá trị cho thuộc tính height hoặc width thì chúng sẽ có giá trị mặc định là 0.

  • Nếu thuộc tính height hoặc width có có giá trị là 0, image sẽ không được render(không hiển thị).