Promise.prototype.catch()

Phương thức catch() trả ra một Promise để xử lý trường hợp xử lý của ta thất bại. Nó cũng giống như Promise.prototype.then(undefined, onRejected) (en-US) nhưng chỉ được gọi khi thao tác của ta thất bại.

Cú pháp

p.catch(onRejected);

p.catch(function(reason) {
  // rejection
});

Tham số

onRejected
Một hàm Function được gọi khi mà Promise của ta thất bại. Hàm này có một tham số đầu vào là:
reason
Lý do lỗi.

Trả ra

Một Promise mới.

Mô tả

Phương thước catch rất hữu ích cho việc xử lý các lỗi xảy ra trong 1 Promise hoặc một chuỗi Promise có quan hệ thứ tự với nhau (đợi nhau).

Ví dụ

Sử dụng phương thức catch

var p1 = new Promise(function(resolve, reject) {
 resolve('Success');
});

p1.then(function(value) {
 console.log(value); // "Success!"
 throw 'oh, no!';
}).catch(function(e) {
 console.log(e); // "oh, no!"
}).then(function(){
 console.log('after a catch the chain is restored');
}, function () {
 console.log('Not fired due to the catch');
});

// The following behaves the same as above
p1.then(function(value) {
 console.log(value); // "Success!"
 return Promise.reject('oh, no!');
}).catch(function(e) {
 console.log(e); // "oh, no!"
}).then(function(){
 console.log('after a catch the chain is restored');
}, function () {
 console.log('Not fired due to the catch');
});

Lấy mã lỗi khi ném lỗi

// Throwing an error will call the catch method most of the time
var p1 = new Promise(function(resolve, reject) {
 throw 'Uh-oh!';
});

p1.catch(function(e) {
 console.log(e); // "Uh-oh!"
});

// Errors thrown inside asynchronous functions will act like uncaught errors
var p2 = new Promise(function(resolve, reject) {
 setTimeout(function() {
  throw 'Uncaught Exception!';
 }, 1000);
});

p2.catch(function(e) {
 console.log(e); // This is never called
});

// Errors thrown after resolve is called will be silenced
var p3 = new Promise(function(resolve, reject) {
 resolve();
 throw 'Silenced Exception!';
});

p3.catch(function(e) {
  console.log(e); // This is never called
});

Đặc tả

Đặc tả Trạng thái Ghi chú
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Promise.prototype.catch' in that specification.
Standard Initial definition in an ECMA standard.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Promise.prototype.catch' in that specification.
Living Standard  

Trình duyệt hỗ trợ

{{Compat}}

Xem thêm