Promise.prototype.catch()

Phương thức catch() trả ra một Promise để xử lý trường hợp xử lý của ta thất bại. Nó cũng giống như Promise.prototype.then(undefined, onRejected) nhưng chỉ được gọi khi thao tác của ta thất bại.

Cú pháp

p.catch(onRejected);

p.catch(function(reason) {
  // rejection
});

Tham số

onRejected
Một hàm Function được gọi khi mà Promise của ta thất bại. Hàm này có một tham số đầu vào là:
reason
Lý do lỗi.

Trả ra

Một Promise mới.

Mô tả

Phương thước catch rất hữu ích cho việc xử lý các lỗi xảy ra trong 1 Promise hoặc một chuỗi Promise có quan hệ thứ tự với nhau (đợi nhau).

Ví dụ

Sử dụng phương thức catch

var p1 = new Promise(function(resolve, reject) {
 resolve('Success');
});

p1.then(function(value) {
 console.log(value); // "Success!"
 throw 'oh, no!';
}).catch(function(e) {
 console.log(e); // "oh, no!"
}).then(function(){
 console.log('after a catch the chain is restored');
}, function () {
 console.log('Not fired due to the catch');
});

// The following behaves the same as above
p1.then(function(value) {
 console.log(value); // "Success!"
 return Promise.reject('oh, no!');
}).catch(function(e) {
 console.log(e); // "oh, no!"
}).then(function(){
 console.log('after a catch the chain is restored');
}, function () {
 console.log('Not fired due to the catch');
});

Lấy mã lỗi khi ném lỗi

// Throwing an error will call the catch method most of the time
var p1 = new Promise(function(resolve, reject) {
 throw 'Uh-oh!';
});

p1.catch(function(e) {
 console.log(e); // "Uh-oh!"
});

// Errors thrown inside asynchronous functions will act like uncaught errors
var p2 = new Promise(function(resolve, reject) {
 setTimeout(function() {
  throw 'Uncaught Exception!';
 }, 1000);
});

p2.catch(function(e) {
 console.log(e); // This is never called
});

// Errors thrown after resolve is called will be silenced
var p3 = new Promise(function(resolve, reject) {
 resolve();
 throw 'Silenced Exception!';
});

p3.catch(function(e) {
  console.log(e); // This is never called
});

Đặc tả

Trình duyệt hỗ trợ

No compatibility data found. Please contribute data for "" (depth: 1) to the MDN compatibility data repository.

Xem thêm