load

Sự kiện load có hiệu lực (được kích hoạt) khi các tài nguyên của một đối tượng hoặc các tài nguyên phụ thuộc vào đối tượng đó đã được tải nạp hoàn tất.

Các ví dụ

Window

<script>
 window.addEventListener("load", function(event) {
  console.log("Tất cả các tài nguyên đã được tải nạp hoàn tất!");
 });
</script>

Phần tử script

<script>
 var script = document.createElement("script");
 script.addEventListener("load", function(event) {
  console.log("Script đã được tải nạp xong và thực thi");
 });
 script.src = "http://example.com/example.js";
 script.async = true;
 document.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(script);
</script>

Thông tin cơ bản

Specification
DOM L3
Giao diện
UIEvent
Bubbles
Không
Có thể hủy bỏ
Không thể
Đối tượng
Window, Document, Element
Hành động mặc địch
Không.

Các thuộc tính

Thuộc tính Kiểu / Loại Mô tả
target Read only EventTarget (en-US) Mục tiêu để áp dụng sự kiện (Đối tượng thuộc cây DOM).
type Read only DOMString (en-US) Loại sự kiện
bubbles Read only Boolean (en-US) Xác định sự kiện bình thường có bubbles hay không.
cancelable Read only Boolean (en-US) Xác định sự kiện liệu có thể hủy bỏ được hay không.
view Read only WindowProxy document.defaultView (en-US) (window of the document)
detail Read only long (float) 0.

Các thông số kỹ thuật

Thông số Trạng thái Diễn giải
UI Events
The definition of 'load' in that specification.
Working Draft  
HTML Living Standard
The definition of 'Load event' in that specification.
Living Standard Liên kết này đưa đến phần giải thích các bước được thực hiện khi quá trình tải nạp tài liệu kết thúc. Sự kiện 'load' cũng được kích hoạt ở nhiều phần tử. Và lưu ý rằng có nhiều chỗ trong Thông số kỹ thuật đề cập đến những thứ mà có thể "Trì hoãn sự kiện load".

Các sự kiện liên quan