Date.prototype.setFullYear()

Podsumowanie

Ustawia kompletny rok dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.

Składnia

dateObj.setFullYear(yearValue[, monthValue[, dayValue]])

Parametry

yearValue 
Liczba całkowita określająca wartość numeryczną roku, na przykład; 1995.
monthValue 
Liczba całkowita z przedziału od 0 do 11 (reprezentująca miesiące od stycznia do grudnia).
dayValue 
Liczba całkowita z przedziału od 1 do 31 reprezentująca dzień miesiąca. Jeśli zostaje podany parametr dayValue, należzy również podać monthValue.

Opis

Jeśli nie zostały podane parametry monthValue i dayValue, biblioteka pobierze te dane z metod getMonth() i getDate().

Jeżeli określony parametr jest poza oczekiwanym zakresem, setFullYear() spróbuje zaktualizować informacje o dacie w obiekcie Date. Przykładowo, jeśli zostanie podana wartość 15 dla monthValue to rok zostanie zwiększony o 1 (rok+1), a miesiąc zostanie ustawiony na wartość 3.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie setFullYear()

var theBigDay = new Date();
theBigDay.setFullYear(1997);

Zobacz także