BigInt.asUintN()

Try it

Metoda statyczna BigInt.asUintN jest używana do opakowywania wartości BigInt w wartości całkowite bez znaku w zakresie od 0 do 2szerokość-1.

Składnia

BigInt.asUintN(szerokość, bigint);

Parametry

szerokość
Liczba bitów dostępnych dla rozmiaru wartości całkowitej (integer).
bigint
Wartość całkowita, którą chcemy wpasować w daną liczbę bitów.

Wynik

Wartość bigint modulo 2szerokość jako wartość całkowita bez znaku.

Przykłady

Pozostawanie w zakresie arytmetyki 64-bitowej

Metoda BigInt.asUintN() może być użyteczna do tego, by pozostać w zakresie obliczeń arytmetyki 64-bitowej.

const max = 2n ** 64n - 1n;

BigInt.asUintN(64, max);
// ↪ 18446744073709551615n

BigInt.asUintN(64, max + 1n);
// ↪ 0n
// zero z powodu przepełnienia

Specyfikacje

Wsparcie przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też