Podstawowe użycie elementu canvas

Zacznijmy od przyjrzenia się znacznikowi <canvas> (en-US) należącego do zbioru elementów HTML. W tym rozdziale nauczysz się jak ustanowić dwuwymiarowy kontekst płótna, oraz narysujesz swój pierwszy rysunek.

Element <canvas>

<canvas id="tutorial" width="150" height="150"></canvas>

Uwaga: W tym tutorialu będziemy używać słowa canvas zamiennie ze słowem płótno.

Na pierwszy rzut oka <canvas> (en-US) wygląda jak element <img> (en-US), z tą różnicą, że nie posiada on atrybutów src oraz alt. W swojej specyfice element <canvas> posiada jedynie dwa atrybuty, width (en-US) oraz height (en-US). Nie są one wymagane oraz mogą być ustanowione za pomocą właściwości DOM. Jeśli wartości atrybutów width oraz height nie zostaną określone, zostaną użyte domyślne: szerokość - 300 pikseli, wysokość - 150 pikseli. Za pomocą CSS (en-US) możemy narzucić rozmiar płótna, ale podczas renderowania dokumentu, rysunek zostanie dopasowany do domyślnej wielkości: jeśli wartości określone za pomocą CSS nie będą proporcjonalne z wartościami domyślnymi, rysunek zostanie zniekształcony.

Uwaga: Jeśli rysunek wydaje się zniekształcony, spróbuj określić atrybuty width oraz height bezpośrednio wewnątrz znacznika <canvas>, a nie za pomocą CSS.

id jest globalnym atrybutem HTML i można go stosować z każdym elementem HTML (tak samo jak np. class). Warto go używać, aby w ten sposób mieć dostęp do elementu z poziomy skryptu.

Element <canvas> można stylizować za pomocą CSS tak, jak każdy obraz (margin, border, background…). Z tym, że żadna z reguł CSS nie wpłynie na zawartość płótna. Zobaczymy to w późniejszym rozdziale (en-US) tego tutorialu. Jeśli nie określimy inaczej, tło płótna będzie w pełni przezroczyste.

Treść zastępcza

Inaczej niż w przypadku <img> (en-US), w elemencie <canvas> tak samo jak w <video>, <audio> (en-US), czy <picture> (en-US) łatwo jest określić to, co będzie wyświetlane w starszych przeglądarkach albo tych, które jeszcze nie obsługują tego elementu, jak np. Internet Explorer poprzedzający wersję 9 oraz przeglądarki tekstowe.

Aby zapewnić treść zastępczą wystarczy zagnieździć ją wewnątrz elementu <canvas> ... </canvas>. Przeglądarki nieobsługujące tego elementu, zignorują rysunek i zamiast tego wyświetlą to, co zagnieździliśmy wewnątrz tegoż elementu. Natomiast przeglądarki obsługujące element <canvas> wygenerują jego zawartość ignorując przy tym wszystko, co znajduje się wewnątrz tego elementu.

Uwaga: Gdy mówimy o tym, co znajduje się w znaczniku <canvas>, mamy na myśli jego atrybuty czyli to, co znajduje się pomiędzy znakami < oraz > (np. <canvas class="nazwa-klasy">. Natomiast gdy mówimy o tym, co znajduje się wewnątrz elementu <canvas>, mamy na myśli wszystko, co znajduje się pomiędzy znacznikiem otwierającym <canvas>, a znacznikiem zamykającym </canvas> (np. <canvas><img src="/canvas.jpg"></canvas>). W tym drugim przypadku mówimy o zagnieżdżaniu   jednego elementu w drugim.

Treść zastępczą może stanowić opis, tego co znajduje się na płótnie lub statyczny obraz wygenerowanej zawartości. Oto przykład:

<canvas id="stockGraph" width="150" height="150">
 current stock price: $3.15 + 0.15
</canvas>

<canvas id="clock" width="150" height="150">
 <img src="images/clock.png" width="150" height="150" alt=""/>
</canvas>

Umieszczanie tekstu w stylu: Twoja przeglądarka nie obsługuje elementu canvas, nie pomoże czytelnikowi w zrozumieniu treści. Zapewnienie treści zastępczej uczyni element canvas bardziej dostępnym (en-US).

Wymagany znacznik końca </canvas>

Z uwagi na sposób w jaki tworzymy treść zastępczą, znacznikowi <canvas> musi towarzyszyć znacznik zamykający </canvas>.  Gdybyśmy go nie wprowadzili, przeglądarka zinterpretowałaby wszystko, co znajduje się po znaczniku otwierającym <canvas> jako treść zastępczą.

Jeśli nie decydujemy się, aby zapewnić treść zastępczą, w dalszym ciągu musimy użyć znaczników początkowego i końcowego <canvas id="foo" ...></canvas>, z tą różnicą, że nie będziemy umieszczać niczego wewnątrz tego elementu. Jest to prawidłowy zapis dla przeglądarki, która obsługuje element canvas. Przeglądarki, które go nie obsługują, niczego w tym miejscu nie wyświetlą.

Kontekst renderingu

Element <canvas> (en-US) tworzy powierzchnię rysunkową o stałym rozmiarze zapewniając jeden lub więcej kontekstów renderingu, które są używane do tworzenia i manipulowania wyświetlaną zawartością. W tym tutorialu skupimy się na kontekście dwuwymiarowym (2D). Inne konteksty mogą wykorzystywać odmienne sposoby renderowania, np WebGL wykorzystuje kontekst trójwymiarowy (3D) bazujący na OpenGL ES.

Początkowo płótno jest puste, pozbawione tła. Aby coś na nim wyświetlić, skrypt musi posiadać dostęp do kontekstu renderowania a następnie musi coś w nim narysować. Element <canvas> (en-US) posiada metodę getContext() niezbędną, aby uzyskać dostęp do nowego kontekstu renderowania oraz jego funcji rysujących. Metoda getContext() wymaga podania jednego argumentu, który określa typ kontekstu. Dla rysunków dwuwymiarowych, o których mowa w tym tutorialu, argument metody CanvasRenderingContext2D (en-US) wymaga podania wartości tekstowej "2d".

var canvas = document.getElementById('tutorial');
var ctx = canvas.getContext('2d');

W pierwszej lini program uzyskuje dostęp do węzła DOM reprezentującego element <canvas> (en-US) za pomocą metody document.getElementById(). Posiadając dostęp do węzła DOM, możemy następnie uzyskać dostęp do kontekstu renderowania rysunku za pomocą metody getContext().

Test zgodności

Treść zastępcza jest wyświetlana w przeglądarce, która nie obsługuje elementu <canvas> (en-US). Również z poziomu skryptu możemy sprawdzić czy przeglądarka wspiera znacznik canvas. W tym celu posługujemy się metodą getContext(). Oto przykład:

var canvas = document.getElementById('tutorial');

if (canvas.getContext) {
 var ctx = canvas.getContext('2d');
 // drawing code here
} else {
 // canvas-unsupported code here
}

Przeglądarka, która nie wspiera znacznika canvas, nie rozpoznaje również metody getContext(). W takim wypadku wyrażenie canvas.getContext zwróci logiczną wartość false.

 Szkielet szablonu

Poniżej znajduje się szablon dokumentu HTML, którego będziemy używać jako podstawy w kolejnych przykładach ilustrujących canvas.

Uwaga: podczas produkcji stron internetowych warto umieszczać skrypty oraz arkusze stylów w osobnych plikach dla lepszej organizacji kodu. W tym tutorialu przykładowe skrypty będziemy jednak osadzać wewnątrz kodu HTML, tak aby cały przykład był zwięzły oraz w pełni funcjonalny.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8"/>
  <title>Canvas tutorial</title>
  <script type="text/javascript">
   function draw() {
    var canvas = document.getElementById('tutorial');
    if (canvas.getContext) {
     var ctx = canvas.getContext('2d');
    }
   }
  </script>
  <style type="text/css">
   canvas { border: 1px solid black; }
  </style>
 </head>
 <body onload="draw();">
  <canvas id="tutorial" width="150" height="150"></canvas>
 </body>
</html>

Skrypt zawiera funckcję draw(), która jest wykonywana po załadowaniu strony; uczyniliśmy to za pomocą obserwatora zdarzenia load (en-US) dokumentu HTML. Funkcja taka może być również wywołana za pomocą metody window.setTimeout() (en-US), window.setInterval() (en-US) lub jeszcze innej, która obsługuje zdarzenia, po tym jak strona zostanie załadowana.

Oto jak szablon wygląda w akcji. Jak widać, początkowo jest on pusty.

Prosty przykład

Na razie spójrzmy na poniższy przykład, zawierający rysunek dwóch przecinających się kwadratów, z których jeden jest przezroczysty. Szczegóły działania poszczególnych elementów kodu poznamy w dalszej części tego tutorialu.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta charset="utf-8"/>
 <script type="application/javascript">
  function draw() {
   var canvas = document.getElementById('canvas');
   if (canvas.getContext) {
    var ctx = canvas.getContext('2d');

    ctx.fillStyle = 'rgb(200, 0, 0)';
    ctx.fillRect(10, 10, 50, 50);

    ctx.fillStyle = 'rgba(0, 0, 200, 0.5)';
    ctx.fillRect(30, 30, 50, 50);
   }
  }
 </script>
 </head>
 <body onload="draw();">
  <canvas id="canvas" width="150" height="150"></canvas>
 </body>
</html>

Przykład wygląda następująco:

ScreenshotLive sample