Οι εθελοντές μας δεν έχουν μεταφράσει αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, ακόμα. Γίνετε μέλος και βοηθήστε στη μετάφραση!
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο στα English (US).

The LinkStyle interface provides access to the associated CSS style sheet of a node.

LinkStyle is a raw interface and no object of this type can be created; it is implemented by HTMLLinkElement and HTMLStyleElement objects.

Properties

There is no inherited property.

LinkStyle.sheet Read only
Returns the CSSStyleSheet object associated with the given element, or null if there is none.

Methods

This interface implements no method.

Specifications

Specification Status Comment
CSS Object Model (CSSOM)
The definition of 'LinkStyle' in that specification.
Working Draft LinkStyle.sheet returns more specialized CSSStyleSheet instead of StyleSheet
Document Object Model (DOM) Level 2 Style Specification
The definition of 'LinkStyle' in that specification.
Obsolete Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
LinkStyle
Experimental
Chrome ? Edge Full support YesFirefox ? IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
sheet
Experimental
Chrome ? Edge ? Firefox ? IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Ετικέτες: 
Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: mdnwebdocs-bot, Bludator, mfluehr, fscholz, libbymc, Sebastianz, teoli, Krinkle, kscarfone, ethertank, Sheppy, Brettz9
Τελευταία ενημέρωση από: mdnwebdocs-bot,