SyntaxError

L'objecte SyntaxError representa un error quan s'intenta interpretar un codi sintàcticament no vàlid.

Descripció

Es llança un SyntaxError quan el motor JavaScript es troba amb tokens o un token que no s'adequa a la sintaxi del llenguatge quan s'interpreta el codi.

Sintaxi

new SyntaxError([missatge[, nomFitxer[, numeroLinia]]])

Paràmetres

missatge
Opcional. Descripció llegible per humans de l'error
nomFitxer This API has not been standardized.
Opcional. El nom del fitxer que conté el codi que causa l'excepció
numeroLinia This API has not been standardized.
Opcional. El número de linia del codi que causa l'excepció

Propietats

SyntaxError.prototype (en-US)
Permet l'addició de propietats a un objecte SyntaxError.

Mètodes

El SyntaxError global no conté cap mètode en si mateix, tanmateix, sí que hereta alguns mètodes a través de la cadena prototipus.

instànces de SyntaxError

Propietats

{{page('/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/SyntaxError/prototype', 'Properties')}}

Mètodes

{{page('/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/SyntaxError/prototype', 'Methods')}}

Exemples

Capturar un SyntaxError

try {
 eval('hoo bar');
} catch (e) {
 console.log(e instanceof SyntaxError); // true
 console.log(e.message);        // "missing ; before statement"
 console.log(e.name);          // "SyntaxError"
 console.log(e.fileName);        // "Scratchpad/1"
 console.log(e.lineNumber);       // 1
 console.log(e.columnNumber);      // 4
 console.log(e.stack);         // "@Scratchpad/1:2:3\n"
}

Crear un SyntaxError

try {
 throw new SyntaxError('Hello', 'someFile.js', 10);
} catch (e) {
 console.log(e instanceof SyntaxError); // true
 console.log(e.message);        // "Hello"
 console.log(e.name);          // "SyntaxError"
 console.log(e.fileName);        // "someFile.js"
 console.log(e.lineNumber);       // 10
 console.log(e.columnNumber);      // 0
 console.log(e.stack);         // "@Scratchpad/2:11:9\n"
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'SyntaxError' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'SyntaxError' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també