SpeechRecognition

Experimental

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

Interfejs SpeechRecognition jest częścią Web Speech API i kontroluje usługę rozpoznawania mowy. Obsługuje również SpeechRecognitionEvent (en-US) zwracany przez usługę rozpoznawania mowy.

Uwaga: Na Chrome użycie Speech Recognition wymaga zastosowania serwera. Dźwięk jest przesyłany do usługi web, więc nie działa offline.

Konstruktor

SpeechRecognition.SpeechRecognition() (en-US)
Tworzy nowy obiekt SpeechRecognition.

Właściwości

SpeechRecognition dziedziczy równiez właściwości z interfejsu rodzica, EventTarget (en-US).

SpeechRecognition.grammars (en-US)
Tworzy i zwraca kolekcję obiektów SpeechGrammar (en-US), które reprezentują zasady gramatyczne akceptowane przez SpeechRecognition.
SpeechRecognition.lang (en-US)
Tworzy i zwraca język bieżącej instacji SpeechRecognition. Jeśli nie zostanie sprecyzowany domyślnie przyjmie wartość z atrybutu lang, a jeśli i on nie został zdefiniowany - z ustawień językowych przeglądarki.
SpeechRecognition.continuous (en-US)
Ustawienie przyjęcia ciągłego strumienia mowy lub pojedynczego zwrotu. Domyslnie ustawiony na przyjęcie pojedynczego zwrotu (false.)
SpeechRecognition.interimResults (en-US)
Ustawienie kontrolujące zwracanie rezultatów pośrednich. Przyjmuje wartości (true) lub (false.) Rezultat pośredni rozpoznawania mowy to rezultat niepełny, uzyskiwany w trakcie rozpoznawania wypowiedzi (np. kiedy metoda SpeechRecognitionResult.isFinal (en-US) zwraca  false.) 
SpeechRecognition.maxAlternatives (en-US)
Ustawienie maksymalnej liczby alternatywnych wyników rozpoznawania mowy. Domyślnie - 1.
SpeechRecognition.serviceURI (en-US)
Specifies the location of the speech recognition service used by the current SpeechRecognition to handle the actual recognition. The default is the user agent's default speech service.

Methods

SpeechRecognition also inherits methods from its parent interface, EventTarget (en-US).

SpeechRecognition.abort() (en-US)
Stops the speech recognition service from listening to incoming audio, and doesn't attempt to return a SpeechRecognitionResult (en-US).
SpeechRecognition.start() (en-US)
Starts the speech recognition service listening to incoming audio with intent to recognize grammars associated with the current SpeechRecognition.
SpeechRecognition.stop() (en-US)
Stops the speech recognition service from listening to incoming audio, and attempts to return a SpeechRecognitionResult (en-US) using the audio captured so far.

Events

Listen to these events using addEventListener() or by assigning an event listener to the oneventname property of this interface.

audiostart
Fired when the user agent has started to capture audio.
Also available via the onaudiostart property.
audioend
Fired when the user agent has finished capturing audio.
Also available via the onaudioend property.
end
Fired when the speech recognition service has disconnected.
Also available via the onend property.
error
Fired when a speech recognition error occurs.
Also available via the onerror property.
nomatch
Fired when the speech recognition service returns a final result with no significant recognition. This may involve some degree of recognition, which doesn't meet or exceed the confidence (en-US) threshold.
Also available via the onnomatch property.
result
Fired when the speech recognition service returns a result — a word or phrase has been positively recognized and this has been communicated back to the app.
Also available via the onresult property.
soundstart
Fired when any sound — recognisable speech or not — has been detected.
Also available via the onsoundstart property.
soundend
Fired when any sound — recognisable speech or not — has stopped being detected.
Also available via the onsoundend property.
speechstart
Fired when sound that is recognised by the speech recognition service as speech has been detected.
Also available via the onspeechstart property.
speechend
Fired when speech recognised by the speech recognition service has stopped being detected.
Also available via the onspeechend property.
start
Fired when the speech recognition service has begun listening to incoming audio with intent to recognize grammars associated with the current SpeechRecognition.
Also available via the onstart property.

Examples

In our simple Speech color changer example, we create a new SpeechRecognition object instance using the SpeechRecognition() (en-US) constructor, create a new SpeechGrammarList (en-US), and set it to be the grammar that will be recognised by the SpeechRecognition instance using the SpeechRecognition.grammars (en-US) property.

After some other values have been defined, we then set it so that the recognition service starts when a click event occurs (see SpeechRecognition.start() (en-US).) When a result has been successfully recognised, the SpeechRecognition.onresult (en-US) handler fires,  we extract the color that was spoken from the event object, and then set the background color of the <html> element to that colour.

var grammar = '#JSGF V1.0; grammar colors; public <color> = aqua | azure | beige | bisque | black | blue | brown | chocolate | coral | crimson | cyan | fuchsia | ghostwhite | gold | goldenrod | gray | green | indigo | ivory | khaki | lavender | lime | linen | magenta | maroon | moccasin | navy | olive | orange | orchid | peru | pink | plum | purple | red | salmon | sienna | silver | snow | tan | teal | thistle | tomato | turquoise | violet | white | yellow ;'
var recognition = new SpeechRecognition();
var speechRecognitionList = new SpeechGrammarList();
speechRecognitionList.addFromString(grammar, 1);
recognition.grammars = speechRecognitionList;
//recognition.continuous = false;
recognition.lang = 'en-US';
recognition.interimResults = false;
recognition.maxAlternatives = 1;

var diagnostic = document.querySelector('.output');
var bg = document.querySelector('html');

document.body.onclick = function() {
  recognition.start();
  console.log('Ready to receive a color command.');
}

recognition.onresult = function(event) {
  var color = event.results[0][0].transcript;
  diagnostic.textContent = 'Result received: ' + color;
  bg.style.backgroundColor = color;
}

Specifications

Specification Status Comment
Web Speech API
The definition of 'SpeechRecognition' in that specification.
Draft

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser

See also