HTMLCanvasElement

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Interfejs HTMLCanvasElement zapewnia własności i metody pozwalające na manipulację wygladem i prezentacją elementów canvas. Dodatkowo HTMLCanvasElement dziedziczy własności i metody interfejsu HTMLElement.

Własności

Własności dziedziczone są od rodzica, HTMLElement.

HTMLCanvasElement.height
Wyrażany w dodatniej liczbie całkowitej odpowiada za atrybut height elemetu HTML <canvas> i jest interpretowany w pikselach CSS. Jeśli atrybut nie został określony, lub została przypisana do niego nieprawidłowa wartość, np. negatywna, zostanie użyta domyślna wartość 150.
HTMLCanvasElement.width
Wyrażany w dodatniej liczbie całkowitej odpowiada za atrybut width elemetu HTML <canvas> i jest interpretowany w pikselach CSS. Jeśli atrybut nie został określony, lub została przypisana do niego nieprawidłowa wartość, np. negatywna, zostanie użyta domyślna wartość 300.

Metody

Metody dziedziczone są od rodzica, HTMLElement.

HTMLCanvasElement.captureStream()
Zwraca CanvasCaptureMediaStream, który jest wideo w czasie rzeczywistym z powierzchni elementu <canvas>.
HTMLCanvasElement.getContext()
Zwraca pole robocze elementu <canvas>, lub null jeśli kontekst nie jest wspierany. Pole robocze pozwala na rysowanie na <canvas>. Wywołanie getContext z atrybutem "2d" zwraca obiekt CanvasRenderingContext2D, natomiast wywołanie z "webgl" (lub "experimental-webgl") zwróci obiekt WebGLRenderingContext. Ten kontekst jest dostepny tylko w przeglądarkach obsługujących WebGL.
HTMLCanvasElement.toDataURL()
Zwraca data-URL reprezentujacy obraz w formacie określonym przez parametr type (domyślnie png). Zwracany obraz jest w rozdzielczości 96dpi.
HTMLCanvasElement.toBlob()
Tworzy obiekt Blob reprezentujący obraz zawierający się w <canvas>; ten plik może być buforowany z dysku lub przechowywany w pamięci wedle uznania user agent.
HTMLCanvasElement.transferControlToOffscreen()
Przenosi kontrolę do obiektu OffscreenCanvas, w głównym wątku lub w module roboczym.
HTMLCanvasElement.mozGetAsFile()
Zwraca obiekt File reprezentujący obraz zawarty w <canvas>; plik oparty jest na pamięci, posiada określoną nazwę. Jeśli typ nie został okreslony, domyslnie jest to image/png.

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
Media Capture from DOM Elements
The definition of 'HTMLCanvasElement' in that specification.
Working Draft

Dodano metodę captureStream().

HTML Living Standard
The definition of 'HTMLCanvasElement' in that specification.
Living Standard

Metoda getContext() zwraca teraz RenderingContext zamiast obiektu nieprzeźroczystego

Dodano metodę transferControlToOffscreen()

HTML 5.1
The definition of 'HTMLCanvasElement' in that specification.
Recommendation  
HTML5
The definition of 'HTMLCanvasElement' in that specification.
Recommendation Definicja początkowa.

Zgodność przegladarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
HTMLCanvasElementChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support 9
Notes
Full support 9
Notes
Notes Opera Mini 5.0 and later has partial support.
Safari Full support 2WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1
Notes
Full support 10.1
Notes
Notes Opera Mini 5.0 and later has partial support.
Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0
captureStream
Experimental
Chrome Full support 51Edge Full support ≤79Firefox Full support 43IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 11WebView Android Full support 51Chrome Android Full support 51Firefox Android Full support 43Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 11Samsung Internet Android Full support 5.0
getContextChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support 9Safari Full support 2WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0
heightChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support 9Safari Full support 3WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0
mozFetchAsStream
DeprecatedNon-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support 13 — 43IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
mozGetAsFile
DeprecatedNon-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support 4 — 74
Notes
No support 4 — 74
Notes
Notes mozGetAsFile() was deprecated in Firefox 26 (in 2013) and was removed entirely in Firefox 74.
IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
mozOpaque
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox Full support 3IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
toBlobChrome Full support 50Edge Full support 79
Full support 79
No support 12 — 79
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: ms
Firefox Full support 19IE Full support 10
Prefixed
Full support 10
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: ms
Opera Full support 37Safari Full support 11WebView Android Full support 50Chrome Android Full support 50Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 37Safari iOS Full support 11Samsung Internet Android Full support 5.0
toDataURLChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 2IE Full support 9Opera Full support 9Safari Full support 4WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 3.2Samsung Internet Android Full support 1.0
transferControlToOffscreen
Experimental
Chrome Full support 69Edge Full support 79Firefox Full support 44
Disabled
Full support 44
Disabled
Disabled From version 44: this feature is behind the gfx.offscreencanvas.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android Full support 69Firefox Android Full support 44
Disabled
Full support 44
Disabled
Disabled From version 44: this feature is behind the gfx.offscreencanvas.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 10.0
webglcontextcreationerror eventChrome Full support 9Edge Full support 12Firefox Full support 49IE Full support 11Opera Full support 12Safari Full support 5.1WebView Android Full support YesChrome Android Full support 25Firefox Android Full support 49Opera Android Full support 12Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 1.5
webglcontextlost eventChrome Full support 9Edge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 11Opera Full support 12Safari Full support 5.1WebView Android Full support YesChrome Android Full support 25Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 12Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 1.5
webglcontextrestored eventChrome Full support 9Edge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 11Opera Full support 12Safari Full support 5.1WebView Android Full support YesChrome Android Full support 25Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 12Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 1.5
widthChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support 9Safari Full support 3WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.
Requires a vendor prefix or different name for use.
Requires a vendor prefix or different name for use.

Zobacz też

  • HTML element implementing this interface: <canvas>.