HTMLCanvasElement

Interfejs HTMLCanvasElement zapewnia własności i metody pozwalające na manipulację wygladem i prezentacją elementów canvas. Dodatkowo HTMLCanvasElement dziedziczy własności i metody interfejsu HTMLElement.

Własności

Własności dziedziczone są od rodzica, HTMLElement.

HTMLCanvasElement.height
Wyrażany w dodatniej liczbie całkowitej odpowiada za atrybut height (en-US) elemetu HTML <canvas> (en-US) i jest interpretowany w pikselach CSS. Jeśli atrybut nie został określony, lub została przypisana do niego nieprawidłowa wartość, np. negatywna, zostanie użyta domyślna wartość 150.
HTMLCanvasElement.width
Wyrażany w dodatniej liczbie całkowitej odpowiada za atrybut width (en-US) elemetu HTML <canvas> (en-US) i jest interpretowany w pikselach CSS. Jeśli atrybut nie został określony, lub została przypisana do niego nieprawidłowa wartość, np. negatywna, zostanie użyta domyślna wartość 300.

Metody

Metody dziedziczone są od rodzica, HTMLElement.

HTMLCanvasElement.captureStream() Experimental
Zwraca CanvasCaptureMediaStream (en-US), który jest wideo w czasie rzeczywistym z powierzchni elementu <canvas> (en-US).
HTMLCanvasElement.getContext()
Zwraca pole robocze elementu <canvas> (en-US), lub null jeśli kontekst nie jest wspierany. Pole robocze pozwala na rysowanie na <canvas> (en-US). Wywołanie getContext z atrybutem "2d" zwraca obiekt CanvasRenderingContext2D (en-US), natomiast wywołanie z "webgl" (lub "experimental-webgl") zwróci obiekt WebGLRenderingContext (en-US). Ten kontekst jest dostepny tylko w przeglądarkach obsługujących WebGL.
HTMLCanvasElement.toDataURL() (en-US)
Zwraca data-URL reprezentujacy obraz w formacie określonym przez parametr type (domyślnie png). Zwracany obraz jest w rozdzielczości 96dpi.
HTMLCanvasElement.toBlob() (en-US)
Tworzy obiekt Blob (en-US) reprezentujący obraz zawierający się w <canvas> (en-US); ten plik może być buforowany z dysku lub przechowywany w pamięci wedle uznania user agent.
HTMLCanvasElement.transferControlToOffscreen() (en-US) Experimental
Przenosi kontrolę do obiektu OffscreenCanvas (en-US), w głównym wątku lub w module roboczym.
HTMLCanvasElement.mozGetAsFile() (en-US) Non-Standard Deprecated
Zwraca obiekt File reprezentujący obraz zawarty w <canvas> (en-US); plik oparty jest na pamięci, posiada określoną nazwę. Jeśli typ nie został okreslony, domyslnie jest to image/png.

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
Media Capture from DOM Elements
The definition of 'HTMLCanvasElement' in that specification.
Working Draft

Dodano metodę captureStream().

HTML Living Standard
The definition of 'HTMLCanvasElement' in that specification.
Living Standard

Metoda getContext() zwraca teraz RenderingContext zamiast obiektu nieprzeźroczystego

Dodano metodę transferControlToOffscreen()

HTML 5.1
The definition of 'HTMLCanvasElement' in that specification.
Recommendation  
HTML5
The definition of 'HTMLCanvasElement' in that specification.
Recommendation Definicja początkowa.

Zgodność przegladarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też