To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Interfejs HTMLCanvasElement zapewnia własności i metody pozwalające na manipulację wygladem i prezentacją elementów canvas. Dodatkowo HTMLCanvasElement dziedziczy własności i metody interfejsu HTMLElement.

Własności

Własności dziedziczone są od rodzica, HTMLElement.

HTMLCanvasElement.height
Wyrażany w dodatniej liczbie całkowitej odpowiada za atrybut height elemetu HTML <canvas> i jest interpretowany w pikselach CSS. Jeśli atrybut nie został określony, lub została przypisana do niego nieprawidłowa wartość, np. negatywna, zostanie użyta domyślna wartość 150.
HTMLCanvasElement.width
Wyrażany w dodatniej liczbie całkowitej odpowiada za atrybut width elemetu HTML <canvas> i jest interpretowany w pikselach CSS. Jeśli atrybut nie został określony, lub została przypisana do niego nieprawidłowa wartość, np. negatywna, zostanie użyta domyślna wartość 300.

Metody

Metody dziedziczone są od rodzica, HTMLElement.

HTMLCanvasElement.captureStream()
Zwraca CanvasCaptureMediaStream, który jest wideo w czasie rzeczywistym z powierzchni elementu <canvas>.
HTMLCanvasElement.getContext()
Zwraca pole robocze elementu <canvas>, lub null jeśli kontekst nie jest wspierany. Pole robocze pozwala na rysowanie na <canvas>. Wywołanie getContext z atrybutem "2d" zwraca obiekt CanvasRenderingContext2D, natomiast wywołanie z "webgl" (lub "experimental-webgl") zwróci obiekt WebGLRenderingContext. Ten kontekst jest dostepny tylko w przeglądarkach obsługujących WebGL.
HTMLCanvasElement.toDataURL()
Zwraca data-URL reprezentujacy obraz w formacie określonym przez parametr type (domyślnie png). Zwracany obraz jest w rozdzielczości 96dpi.
HTMLCanvasElement.toBlob()
Tworzy obiekt Blob reprezentujący obraz zawierający się w <canvas>; ten plik może być buforowany z dysku lub przechowywany w pamięci wedle uznania user agent.
HTMLCanvasElement.transferControlToOffscreen()
Przenosi kontrolę do obiektu OffscreenCanvas, w głównym wątku lub w module roboczym.
HTMLCanvasElement.mozGetAsFile()
Zwraca obiekt File reprezentujący obraz zawarty w <canvas>; plik oparty jest na pamięci, posiada określoną nazwę. Jeśli typ nie został okreslony, domyslnie jest to image/png.

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
Media Capture from DOM Elements
The definition of 'HTMLCanvasElement' in that specification.
Working Draft

Dodano metodę captureStream().

HTML Living Standard
The definition of 'HTMLCanvasElement' in that specification.
Living Standard

Metoda getContext() zwraca teraz RenderingContext zamiast obiektu nieprzeźroczystego

Dodano metodę transferControlToOffscreen()

HTML 5.1
The definition of 'HTMLCanvasElement' in that specification.
Recommendation  
HTML5
The definition of 'HTMLCanvasElement' in that specification.
Recommendation Definicja początkowa.

Zgodność przegladarek

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support4 Yes3.69913.1
height4123.6993.1
mozOpaque No No3.5 No No No
width4123.6993.1
captureStream51 ?43 No36 ?
getContext Yes123.6993.1
mozFetchAsStream No No13 — 43 No No No
mozGetAsFile No No4 No No No
toBlob50 No1910 ms 37 Yes2
toDataURL4123.6994
transferControlToOffscreen No No443 No No No
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes Yes1013.2 Yes
height Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
mozOpaque No No No4 No No No
width Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
captureStream5151 ?4338 ?5.0
getContext Yes Yes ?4 Yes Yes Yes
mozFetchAsStream No No No No No No No
mozGetAsFile No No No4 No No No
toBlob5050 No437 No5.0
toDataURL Yes18 No4193 Yes
transferControlToOffscreen No No No443 No No No

1. Opera Mini 5.0 and later has partial support.

2. See WebKit bug 71270.

3. From version 44: this feature is behind the gfx.offscreencanvas.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.

Zobacz też

  • HTML element implementing this interface: <canvas>.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: JKarkosza
Ostatnia aktualizacja: JKarkosza,