WeakMap.prototype.get()

El mètode get() retorna un element especificat d'un objecte WeakMap.

Sintaxi

wm.get(key);

Paràmetres

key
Necessari. La clau d'un element a retornar de l'objecte WeakMap.

Valor a retornar

Retorna l'element associat a la clau especificada o undefined si no es pot trobar la clau en l'objecte WeakMap.

Exemples

Utilitzar el mètode get

var wm = new WeakMap();
wm.set(window, "foo");

wm.get(window); // Retorna "foo".
wm.get("baz");  // Retorna undefined.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'WeakMap.prototype.get' in that specification.
Standard Definició inicial

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 36 6.0 (6.0) 11 23 7.1
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support 6.0 (6.0) No support No support 8

Notes específiques per a Firefox

  • Abans de SpiderMonkey 38 (Firefox 38 / Thunderbird 38 / SeaMonkey 2.35), aquest mètode llençava un TypeError quan no es trobava el paràmetre key en l'objecte. Tot i així, l'últim estàndard ES6 especifica que en comptes d'això es retorni undefined. És més, WeakMap.prototype.get acceptava un segon argument opcional com a valor com a pla B, el qual no forma part de l'estàndard. Ambdós comportaments no estàndards s'han eliminat en la versió 38 i posterior (errada 1127827).

Vegeu també