Boolean.prototype.valueOf()

Podsumowanie

Zwraca wartość prostą obiektu Boolean.

Składnia

bool.valueOf()

Parametry

Brak.

Opis

Metoda valueOf obiektu Boolean zwraca wartość prostą obiektu Boolean lub literału Boolean jako typ Boolean.

Metoda ta jest zwykle wywoływana wewnętrznie przez interpreter JavaScriptu, a nie w typowym kodzie w JavaScripcie.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie valueOf

var x = new Boolean();
myVar = x.valueOf()      // przypisuje myVar wartość false

Zobacz także