To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Kaskadowe arkusze stylów CSS (ang. Cascading Style Sheets) to kod służący do nadawania wyglądu strony. CSS Podstawy przeprowadzi cię przez bazowe zagadnienia, abyś mógł zacząć modyfikować wygląd swojej strony. Odpowiemy na takie pytania jak: Jak zrobić, żeby mój tekst był czarny albo czerwony? Jak wyświetlić poszczególną zawartość strony w wybranych miejscach ekranu? Jak dekorować stronę obrazami czy nadać kolor tła?

Czym właściwie jest CSS?

Podobnie jak HTML, CSS nie jest językiem programowania. Nie jest jednak też językiem znaczników — jest językiem arkuszy stylów (ang. style sheet language). Oznacza to, że pozwala on selektywnie stosować style do elementów w dokumentach HTML. Na przykład, aby zaznaczyć wszystkie paragrafy na stronie HTML i zminić w nich kolor tekstu na czerwono, należy napisać ten kod CSS:

p {
 color: red;
}

Sprawdźmy: wklej te trzy linie kodu do nowego pliku. Plik nazwij style.css i umieść go w katalogu styles.

Wciąż jednak musimy powiązać ten kod CSS z twoim dokumentem HTML. W przeciwnym wypadku stworzony kod CSS nie będzie miał wpływu na wygląd twojej strony. (Jeśli nie śledzisz naszego projektu od poczatku, przeczytaj Struktura plików witryny oraz HTML podstawy, żeby dowiedzieć się co wpierw należy wykonać.)

 1. Otwórz plik index.html i wklej poniższy kod gdzieś w sekcji nagłówka (czyli pomiędzy elementami <head> i </head>):
  <link href="styles/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 2. Zapisz plik index.html a następnie otwórz go w przeglądarce. Powinieneś móc zobaczyć coś takiego:

A mozilla logo and some paragraphs. The paragraph text has been styled red by our css.Jeśli tekst twoich akapitów jest czerwony, gratulacje! Właśnie napisałeś swój pierwszy skuteczny kod CSS.

Anatomia reguł CSS

Przyjrzyjmy się nieco bardziej szczegółowo naszemu kodowi CSS:

The whole structure is called a rule set (but often "rule" for short). Note also the names of the individual parts:

Selector
The HTML element name at the start of the rule set. It selects the element(s) to be styled (in this case, p elements). To style a different element, just change the selector.
Declaration
A single rule like color: red; specifying which of the element's properties you want to style.
Properties
Ways in which you can style a given HTML element. (In this case, color is a property of the <p> elements.) In CSS, you choose which properties you want to affect in your rule.
Property value
To the right of the property after the colon, we have the property value, which chooses one out of many possible appearances for a given property (there are many color values besides red).

Note the other important parts of the syntax:

 • Each rule set (apart from the selector) must be wrapped in curly braces ({}).
 • Within each declaration, you must use a colon (:) to separate the property from its values.
 • Within each rule set, you must use a semicolon (;) to separate each declaration from the next one.

So to modify multiple property values at once, you just need to write them separated by semicolons, like this:

p {
 color: red;
 width: 500px;
 border: 1px solid black;
}

Selecting multiple elements

You can also select multiple types of elements and apply a single rule set to all of them. Include multiple selectors separated by commas. For example:

p,li,h1 {
 color: red;
}

Different types of selector

There are many different types of selector. Above, we only looked at element selectors, which select all elements of a given type in the given HTML documents. But we can make more specific selections than that. Here are some of the more common types of selector:

Selector name What does it select Example
Element selector (sometimes called a tag or type selector) All HTML element(s) of the specified type. p
Selects <p>
ID selector The element on the page with the specified ID (on a given HTML page, you're only allowed one element per ID). #my-id
Selects <p id="my-id"> or <a id="my-id">
Class selector The element(s) on the page with the specified class (multiple class instances can appear on a page). .my-class
Selects <p class="my-class"> and <a class="my-class">
Attribute selector The element(s) on the page with the specified attribute. img[src]
Selects <img src="myimage.png"> but not <img>
Pseudo-class selector The specified element(s), but only when in the specified state, e.g. being hovered over. a:hover
Selects <a>, but only when the mouse pointer is hovering over the link.

There are many more selectors to explore, and you can find a more detailed list in our Selectors guide.

Fonts and text

Now that we've explored some CSS basics, let's start adding some more rules and information to our style.css file to make our example look nice. Let's start by getting our fonts and text to look a little better.

 1. First of all, go back and find the output from Google Fonts that you stored somewhere safe. Add the <link> element somewhere inside your index.html's head (again, anywhere between the <head> and </head> tags). It'll look something like this:
  <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans' rel='stylesheet' type='text/css'>
 2. Next, delete the existing rule you have in your style.css file. It was a good test, but red text doesn't actually look very good.
 3. Add the following lines in its place, replacing the placeholder line with the actual font-family line you got from Google Fonts. (font-family just means the font(s) you want to use for your text.) This rule first sets a global base font and font size for the whole page (since <html> is the parent element of the whole page, and all elements inside it inherit the same font-size and font-family):
  html {
   font-size: 10px; /* px means 'pixels': the base font size is now 10 pixels high */
   font-family: placeholder: this should be the rest of the output you got from Google fonts
  }

  Note: Anything in a CSS document between /* and */ is a CSS comment, which the browser ignores when it renders the code. This is a place for you to write helpful notes on what you are doing.

 4. Now we'll set font sizes for text-containing elements inside the HTML body (<h1>, <li>, and <p>). We'll also center the text of our heading and set some line height and letter spacing on the body content to make it a bit more readable:
  h1 {
    font-size: 60px;
    text-align: center;
  }
  
  p, li {
    font-size: 16px;    
    line-height: 2;
    letter-spacing: 1px;
  }

You can adjust these px values to whatever you like to get your design looking how you want, but in general your design should look like this:

a mozilla logo and some paragraphs. a sans-serif font has been set, the font sizes, line height and letter spacing are adjusted, and the main page heading has been centered

Boxes, boxes, it's all about boxes

One thing you'll notice about writing CSS is that a lot of it is about boxes — setting their size, color, position, etc. Most of the HTML elements on your page can be thought of as boxes sitting on top of each other.

a big stack of boxes or crates sat on top of one another

Not surprisingly, CSS layout is based principally on the box model. Each of the blocks taking up space on your page has properties like this:

 • padding, the space just around the content (e.g., around paragraph text)
 • border, the solid line that sits just outside the padding
 • margin, the space around the outside of the element

three boxes sat inside one another. From outside to in they are labelled margin, border and padding

In this section we also use:

 • width (of an element)
 • background-color, the color behind an element's content and padding
 • color, the color of an element's content (usually text)
 • text-shadow: sets a drop shadow on the text inside an element
 • display: sets the display mode of an element (don't worry about this yet)

So, let's get started and add some more CSS to our page! Keep adding these new rules to the bottom of the page, and don't be afraid to experiment with changing values to see how it turns out.

Changing the page color

html {
 background-color: #00539F;
}

This rule sets a background color for the whole page. Change the color code above to whatever color you chose when planning your site.

Sorting the body out

body {
 width: 600px;
 margin: 0 auto;
 background-color: #FF9500;
 padding: 0 20px 20px 20px;
 border: 5px solid black;
}

Now for the <body> element. There are quite a few declarations here, so let's go through them all one by one:

 • width: 600px; — this forces the body to always be 600 pixels wide.
 • margin: 0 auto; — When you set two values on a property like margin or padding, the first value affects the element's top and bottom side (make it 0 in this case), and the second value the left and right side (here, auto is a special value that divides the available horizontal space evenly between left and right). You can also use one, three, or four values, as documented here.
 • background-color: #FF9500; — as before, this sets the element's background color. We've used a sort of reddish orange for the body as opposed to dark blue for the <html> element, but feel free to go ahead and experiment.
 • padding: 0 20px 20px 20px; — we have four values set on the padding, to make a bit of space around our content. This time we are setting no padding on the top of the body, and 20 pixels on the left, bottom and right. The values set top, right, bottom, left, in that order.
 • border: 5px solid black; — this simply sets a 5-pixel–wide, solid black border on all sides of the body.

Positioning and styling our main page title

h1 {
 margin: 0;
 padding: 20px 0;  
 color: #00539F;
 text-shadow: 3px 3px 1px black;
}

You may have noticed there's a horrible gap at the top of the body. That happens because browsers apply some default styling to the <h1> element (among others), even when you haven't applied any CSS at all! That might sound like a bad idea, but we want even an unstyled webpage to have basic readability. To get rid of the gap we overrode the default styling by setting margin: 0;.

Next up, we've set the heading's top and bottom padding to 20 pixels, and made the heading text the same color as the html background color.

One rather interesting property we've used here is text-shadow, which applies a text shadow to the text content of the element. Its four values are as follows:

 • The first pixel value sets the horizontal offset of the shadow from the text — how far it moves across: a negative value should move it to the left.
 • The second pixel value sets the vertical offset of the shadow from the text — how far it moves down, in this example; a negative value should move it up.
 • The third pixel value sets the blur radius of the shadow — a bigger value will mean a more blurry shadow.
 • The fourth value sets the base color of the shadow.

Again, try experimenting with different values to see what you can come up with!

Centering the image

img {
 display: block;
 margin: 0 auto;
}

Finally, we'll center the image to make it look better. We could use the margin: 0 auto trick again as we did earlier for the body, but we also need to do something else. The <body> element is block level, meaning it takes up space on the page and can have margin and other spacing values applied to it. Images, on the other hand, are inline elements, meaning they can't. So to apply margins to the image, we have to give the image block-level behavior using display: block;.

Note: Don't worry if you don't yet understand display: block; and the block-level/inline distinction. You will as you study CSS in more depth. You can find out more about the different available display values at our display reference page.

Conclusion

If you have followed all the instructions in this article, you should end up with a page that looks something like this (you can also view our version here):

a mozilla logo, centered, and a header and paragraphs. It now looks nicely styled, with a blue background for the whole page and orange background for the centered main content strip.

If you get stuck, you can always compare your work with our finished example code on GitHub.

Here, we have only really scratched the surface of CSS. To find out more, go to our CSS Learning topic.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: ffipe
Ostatnia aktualizacja: ffipe,