WeakSet.prototype.has()

El mètode has() retorna un booleà indicant si un objecte existeix o no en unmethod returns a boolean indicating whether an object exists in a WeakSet or not.

Sintaxi

ws.has(valor);

Paràmetres

valor
Necessari. L'objecte a comprovar la seva presència en WeakSet.

Valor de retorn

Booleà
Retorna true si un element amb el valor especificat existeix en l'objecte WeakSet; en el cas contrari retornarà false.

Exemples

Utilitzar el mètode has

var ws = new WeakSet();
var obj = {};
ws.add(window);

mySet.has(window);  // retorna true
mySet.has(obj);     // retorna false

Especificacions

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 36 34 (34) No support 23 No support
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support 34.0 (34) No support No support No support

Vegeu també