WeakMap.prototype.has()

El mètode has() retorna un booleà indicant si un element amb una clau especificada existeix o no en l'objecte WeakMap.

Sintaxi

wm.has(key);

Paràmetres

key
Necessari. La clau de l'element a comprovar la seva presència de l'objecte WeakMap.

valor de retorn

Booleà
Retorna true si un element amb una clau especificada existeix en l'objecte WeakMap; en el cas contrari retornarà false.

Exemples

Utilitzar el mètode has

var wm = new WeakMap();
wm.set(window, "foo");

wm.has(window); // retorna true
wm.has("baz");  // retorna false

Especificacions

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 36 6.0 (6.0) 11 23 7.1
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support 6.0 (6.0) No support No support 8

Notes específiques per a Firefox

  • Abans de SpiderMonkey 38 (Firefox 38 / Thunderbird 38 / SeaMonkey 2.35), aquest mètode llençava un TypeError quan el paràmetre key no era un objecte. Això s'ha arreglat en la versió 38 i posteriors per tal de retornar false segons l'últim estàndard ES6 (errada 1127827).

Vegeu també