MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

WeakMap.prototype.has()

This is a new technology, part of the ECMAScript 2015 (ES6) standard.
This technology's specification has been finalized, but check the compatibility table for usage and implementation status in various browsers.

El mètode has() retorna un booleà indicant si un element amb una clau especificada existeix o no en l'objecte WeakMap.

Sintaxi

wm.has(key);

Paràmetres

key
Necessari. La clau de l'element a comprovar la seva presència de l'objecte WeakMap.

valor de retorn

Booleà
Retorna true si un element amb una clau especificada existeix en l'objecte WeakMap; en el cas contrari retornarà false.

Exemples

Utilitzar el mètode has

var wm = new WeakMap();
wm.set(window, "foo");

wm.has(window); // retorna true
wm.has("baz");  // retorna false

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'WeakMap.prototype.has' in that specification.
Standard Definició inicial

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 36 6.0 (6.0) 11 23 7.1
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic Not supported 6.0 (6.0) Not supported Not supported 8

Notes específiques per a Firefox

  • Abans de SpiderMonkey 38 (Firefox 38 / Thunderbird 38 / SeaMonkey 2.35), aquest mètode llençava un TypeError quan el paràmetre key no era un objecte. Això s'ha arreglat en la versió 38 i posteriors per tal de retornar false segons l'últim estàndard ES6 (errada 1127827).

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: llue
 Last updated by: llue,