Map.prototype.forEach()

El mètode forEach() executa la funció proporcionada un cop epr cada parell clau/valor dins l'objecte Map, seguint l'ordre en el que han estat inserits.

Sintaxi

myMap.forEach(callback[, thisArg])

Paràmetres

callback
Funció a executar per a cada element.
thisArg
Valor a utilitzar com a this mentre s'estigui executant executing callback.

Descripció

El mètode forEach executa la funció callback  proporcionada un cop per a cada clau que existeixi dins el mapa. No s'invocarà la funció per a claus que hagin estat esborrades. Tanmateix si que s'executarà per a valors amb clau present però que el seu valor sigui undefined.

callback s'invocarà amb tres arguments:

  • el valor de l'element
  • la clau de l'element
  • l'objecte Map que s'està recorrent

Si es proporciona el paràmetre thisArg a la crida de forEach, aquest es passarà a callback quan s'invoqui per a ser utilitzat com a this dins la funció.  En qualsevol altre cas el valor que rebrà this dins la funció callback serà undefined. El valor de this que serà finalment observable dins de callback és determinat d'acord a les regles habituals per a determinar el valor de this observat dins d'una funció.

Cada valor serà visitat un cop, a no ser que hagi estat eliminat o tornar a afegir abans que el mètode forEach acabi. No s'invocarà callback per a valors eliminats abans de ser visitats. Si que es visitaran, però, valors nous afegits abans forEach no hagi acabat.

forEach executa la funció callback un cop per cada element de l'objecte Map; no retorna cap valor.

Exemples

Mostrar els continguts d'un objecte Map

El codi següent mostra una línia per cada element d'un objecte Map:

function logMapElements(value, key, map) {
    console.log("m[" + key + "] = " + value);
}
Map([["foo", 3], ["bar", {}], ["baz", undefined]]).forEach(logMapElements);
// mostra:
// "m[foo] = 3"
// "m[bar] = [object Object]"
// "m[baz] = undefined"

Especificacions

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 25.0 (25.0) 11 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support 38 25.0 (25.0) No support No support 8

Vegeu també