Math.tanh()

Math.tanh() 函数将会返回一个数的双曲正切函数值,公式如下:

tanhx=sinhxcoshx=ex-e-xex+e-x=e2x-1e2x+1\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac {e^x - e^{-x}} {e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x}+1}

语法

Math.tanh(x)

参数

x
待计算的数字。

返回值

所给数字的双曲正切值。

描述

因为 tanh()Math 的静态方法,所以总应该直接调用 Math.tanh() ,而不是创建 Math 对象再调用该方法(Math 不是一个构造函数)。

示例

使用 Math.tanh()

Math.tanh(0);    // 0
Math.tanh(Infinity); // 1
Math.tanh(1);    // 0.7615941559557649

向下兼容

tanh() 可以通过 Math.exp() 函数实现:

Math.tanh = Math.tanh || function(x){
  var a = Math.exp(+x), b = Math.exp(-x);
  return a == Infinity ? 1 : b == Infinity ? -1 : (a - b) / (a + b);
}

规范

规范
ECMAScript (ECMA-262)
Math.tanh

浏览器兼容性

BCD tables only load in the browser

参见