Math.tanh()

Math.tanh() 함수는 쌍곡탄젠트 값을 반환합니다. 수식으로는 아래와 같습니다.

tanhx=sinhxcoshx=ex-e-xex+e-x=e2x-1e2x+1\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac {e^x - e^{-x}} {e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x}+1}

Syntax

Math.tanh(x)

파라미터

x
숫자.

반환 값

주어진 수의 쌍곡탄젠트 값

설명

tanh() 은 Math의 정적 메서드이므로 사용자가 만든 Math 객체의 메서드가 아닌 항상 Math.tanh() 으로 사용합니다 (Math 는 생성자가 아닙니다.).

Using Math.tanh()

Math.tanh(0);    // 0
Math.tanh(Infinity); // 1
Math.tanh(1);    // 0.7615941559557649

Polyfill

This can be emulated with the help of the Math.exp() function:

Math.tanh = Math.tanh || function(x){
  var a = Math.exp(+x), b = Math.exp(-x);
  return a == Infinity ? 1 : b == Infinity ? -1 : (a - b) / (a + b);
}

Specifications

Specification
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math.tanh' in that specification.

브라우저 호환성

BCD tables only load in the browser

함께 보기