Array.prototype.concat()

 concat() 方法用于合并两个或多个数组。此方法不会更改现有数组,而是返回一个新数组。

Try it

语法

var new_array = old_array.concat(value1[, value2[, ...[, valueN]]])

参数

valueN可选
数组和/或值,将被合并到一个新的数组中。如果省略了所有 valueN 参数,则 concat 会返回调用此方法的现存数组的一个浅拷贝。详情请参阅下文描述。

返回值

新的 Array 实例。

描述

concat方法创建一个新的数组,它由被调用的对象中的元素组成,每个参数的顺序依次是该参数的元素(如果参数是数组)或参数本身(如果参数不是数组)。它不会递归到嵌套数组参数中。

concat方法不会改变this或任何作为参数提供的数组,而是返回一个浅拷贝,它包含与原始数组相结合的相同元素的副本。 原始数组的元素将复制到新数组中,如下所示:

  • 对象引用(而不是实际对象):concat将对象引用复制到新数组中。 原始数组和新数组都引用相同的对象。 也就是说,如果引用的对象被修改,则更改对于新数组和原始数组都是可见的。 这包括也是数组的数组参数的元素。
  • 数据类型如字符串,数字和布尔(不是StringNumber 和 Boolean 对象):concat将字符串和数字的值复制到新数组中。

备注:数组/值在连接时保持不变。此外,对于新数组的任何操作(仅当元素不是对象引用时)都不会对原始数组产生影响,反之亦然。

示例

连接两个数组

以下代码将两个数组合并为一个新数组:

var alpha = ['a', 'b', 'c'];
var numeric = [1, 2, 3];

alpha.concat(numeric);
// result in ['a', 'b', 'c', 1, 2, 3]

连接三个数组

以下代码将三个数组合并为一个新数组:

var num1 = [1, 2, 3],
    num2 = [4, 5, 6],
    num3 = [7, 8, 9];

var nums = num1.concat(num2, num3);

console.log(nums);
// results in [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

将值连接到数组

以下代码将三个值连接到数组:

var alpha = ['a', 'b', 'c'];

var alphaNumeric = alpha.concat(1, [2, 3]);

console.log(alphaNumeric);
// results in ['a', 'b', 'c', 1, 2, 3]

合并嵌套数组

以下代码合并数组并保留引用:

var num1 = [[1]];
var num2 = [2, [3]];
var num3=[5,[6]];

var nums = num1.concat(num2);

console.log(nums);
// results is [[1], 2, [3]]

var nums2=num1.concat(4,num3);

console.log(nums2)
// results is [[1], 4, 5,[6]]

// modify the first element of num1
num1[0].push(4);

console.log(nums);
// results is [[1, 4], 2, [3]]

规范

Specification Status Comment
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
Array.prototype.concat
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
Array.prototype.concat
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
Array.prototype.concat
Living Standard

浏览器兼容

BCD tables only load in the browser

相关链接