Cache

Szkic: Strona ta nie jest jeszcze ukończona.

Interfejs Cache ServiceWorkera API reprezentuje magazyn dla par obiektu żądania oraz obiektu odpowiedzi, które są cache'owane jako część cyklu życia ServiceWorkera (en-US). Domena może mieć wielokrotne nazwane obiekty Cache, których zawartość jest pod całkowitą kontrolą service workerów.

Każdy obiekt Cache jest kolekcją par klucz/wartość. By w pełni zarządzać zawartością cache'ów (by następnie użyć je offline), interfejs ten dostarcza metody w dużej mierze zgodne z obiektem Map, jednakże wraz z dodatkowymi, poręcznymi metodami.

Jesteś odpowiedzialny za sposób zarządzania aktualizacjami Cache'u przez ServiceWorkera (en-US). Elementy w Cache'u nie są aktualizowane, chyba że jest to wyraźnie zażądane; nie wygasają jeżeli nie usunięte. Użyj CacheStorage.open(nazwa) (en-US), by otworzyć własny, określony obiekt Cache'u, a następnie wywołać jakąkolwiek z jego metod, by nim operować.

Również do Ciebie należy okresowe opróżnianie wpisów cache'u. Każda przeglądarka ma określony limit powierzchni, który może zostać użyty przez danego service workera. Upewnij się, że opisujesz cache'y poprzez nazwy oraz używasz cache tylko z danej wersji ServiceWorkera (en-US), ażeby mogły one bezpiecznie na nich pracować.

Właściwości

Cache.options
Opcjonalny parametr przekazywany do metod: Cache.match(żądanie, opcje) (en-US), Cache.add(żądanie) (en-US) i Cache.keys(żądanie, opcje) (en-US) z poniższymi atrybutami: ignoreSearch, ignoreMethod, ignoreVary, prefixMatch, cacheName.

Metody

Cache.match(żądanie, opcje) (en-US)
Zwraca Promise, która jest rozwiązywana do pierwszego pasującego żądania w obiekcie Cache'u.
Cache.add(żądanie) (en-US)
Zwraca Promise, która jest rozwiązywana do nowego wpisu Cache'u, którego kluczem jest żądanie. Ta metoda nadal jest w trakcie tworzenia (zobacz http://crbug.com/427652). Póki co używaj ServiceWorker cache polyfill.
Cache.addAll(żądania) (en-US)
Zwraca Promise, która jest rozwiązywana do nowego szeregu złożonego z wpisów Cache'u, którego kluczami są żądania. Metoda ta jest nadal w trakcie tworzenia (zobacz http://crbug.com/427652). Póki co używaj ServiceWorker cache polyfill.
Cache.put(żądanie, odpowiedź) (en-US)
Dodaje dodatkowe pary klucz/wartość do aktualnego obiektu Cache.
Cache.delete(żądanie, opcje) (en-US)
Znajduje wpis Cache'u, którego klucz jest żądaniem, jeśli znaleziony, usuwa ten wpis, zwracając następnie Promise, rozwiązywany do true. Jeśli dany wpis Cache'u nie został znaleziony, zwraca false.
Cache.keys(żądanie, opcje) (en-US)
Zwraca Promise, który rozwiązuje się do szerego złożonego z kluczów Cache'u.

Specyfikacje

Specification Status Comment
Service Workers
The definition of 'Cache' in that specification.
Working Draft Initial definition.

Zgodność z przeglądarką

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support 40.0 33.0 (33.0) No support 24 No support
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) Firefox OS IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Basic support ? ? ? No support ? No support ?

Warte uwagi