File

File cung cấp thông tin về các tệp và cho phép Javascript truy cập nội dung của chúng.

File thường được lấy từ một FileList (en-US) đối tượng trả về như là kết quả của người dùng chọn files sử dụng phần tử <input> (en-US), từ thao tác kéo và thả đối tượng DataTransfer (en-US), hoặc là từ mozGetAsFile() API trên một HTMLCanvasElement.

Đối tượng file là một loại Blob (en-US), và có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh mà Blob có thể sử dụng. Cụ thể, FileReader (en-US), URL.createObjectURL() (en-US), createImageBitmap() (en-US), và XMLHttpRequest.send() (en-US) chấp nhận cả Blobs và Files.

Đọc Using files from web applications để biết thêm thông tin và ví dụ.

Constructor

File() (en-US)
Trả về một constructed File mới.

Thuộc tính

File.lastModified (en-US) Read only
Trả về thời gian sửa đổi cuối cùng của file, tính bằng mili giây kể từ kỉ nguyên UNIX (January 1st, 1970 at Midnight).
File.lastModifiedDate (en-US) This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Read only
Returns the last modified Date of the file referenced by the File object.
File.name (en-US)Read only
Trả về tên của tệp referenced by the File object.
File.webkitRelativePath (en-US) This API has not been standardized. Read only
Trả về đường dẫn (URL) của File có liên quan.

File bổ sung Blob (en-US), Vì vậy, nó cũng có các thuộc tính có sẵn:

File.size (en-US) Read only
Trả về kích thước của file (tính bằng bytes)
File.type (en-US) Read only
Trả về thể loại MIME của file file.

Phương thức

File không có phương thức nào, nhưng nó thừa kế từ Blob (en-US):

Blob.slice([start[, end[, contentType]]]) (en-US)
Trả về một đối tượng Blob mới có nội dung trong phạm vi bytes chỉ định của Blob
Blob.stream() (en-US)
Chuyển đổi file thành ReadableStream (en-US) vì vậy có thể sử dụng để đọc nội dung file.
Blob.text() (en-US)
Chuyển đổi file thành stream và đọc nó để hoàn thành. Nó trả về một promise có thể giải quyết với USVString (en-US) (text).
Blob.arrayBuffer() (en-US)
Chuyển đổi file thành stream và đọc nó để hoàn thành. Nó trả về một promise có thể giải quyết với ArrayBuffer (en-US).

Specifications

Specification Status Comment
File API
The definition of 'The File interface' in that specification.
Working Draft Initial definition.

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser

Xem thêm