WebSockets

Dokumentacja

WebSocket to zaawansowana technologia, która pozwala na otwarcie interaktywnej sesji komunikacyjnej pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem. Dzięki temu API możesz wysłać wiadomość do serwera oraz otrzymać od niego odpowiedzi jako zdarzenia, bez konieczności ponownego odpytywania o nie serwera.

Pisanie aplikacji klienckich WebSocket
Poradnik pokazujący jak napisać klienta WebSocket uruchamianego w przeglądarce internetowej.
WebSockets reference
A reference to the client-side WebSocket API.
Obsługa WebSocket po stronie serwera
Przewodnik do obsługi protokołu WebSocket po stronie serwera.

Narzędzia

Zobacz także

Zgodność z przeglądarkami

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Version -76 support This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. 6 4.0 (2.0) No support 11.00 (disabled) 5.0.1
Protocol version 7 support This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. No support 6.0 (6.0)
Moz (en-US)
No support No support No support
Protocol version 10 support This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. 14 7.0 (7.0)
Moz (en-US)
HTML5 Labs ? ?
Standard - RFC 6455 Support 16 11.0 (11.0) 10 12.10 6.0
Usable in Workers (Yes) 37.0 (37.0) ? ? ?
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Version -76 support This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. ? ? ? ? ?
Protocol version 7 support This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. ? ? ? ? ?
Protocol version 8 support (IETF draft 10) This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. ? 7.0 (7.0) ? ? ?
Standard - RFC 6455 Support 4.4 11.0 (11.0) ? 12.10 6.0
Usable in Workers (Yes) 37.0 (37.0) ? ? ?

Gecko notes

WebSockets support in Firefox is continuing to track the evolving WebSocket specification. Firefox 6 implements version 7 of the underlying protocol, while Firefox 7 implements version 8 (as specified by IETF draft 10). Firefox mobile received WebSocket support in Firefox mobile 7.0.

Gecko 6.0

Prior to Gecko 6.0 (Firefox 6.0 / Thunderbird 6.0 / SeaMonkey 2.3), there was, incorrectly, a WebSocket object that some sites were thinking implied that WebSocket services were not prefixed; this object has been renamed to MozWebSocket.

Gecko 7.0

Począwszy od Gecko 7.0 (Firefox 7.0 / Thunderbird 7.0 / SeaMonkey 2.4), właściwość network.websocket.max-connections jest używana by decydować o maksymalnej liczbie połączeń WebSocket, które mogą być otwarte jednocześnie. Domyślnie jest to 200.

Gecko 8.0

Starting in Gecko 8.0 (Firefox 8.0 / Thunderbird 8.0 / SeaMonkey 2.5), the deflate-stream extension to the WebSocket protocol has been disabled, since it's been deprecated from the specification drafts. This resolves incompatibilities with some sites.

Gecko 11.0

Prior to Gecko 11.0, both incoming and outgoing messages were limited to 16 MB in size. They may now be up to 2 GB in size. Note, however, that memory limitations (especially on mobile devices) make that a theoretical maximum, not a practical one. In reality, transfers of that size will fail on devices that don't have enough memory.

Additionally, ArrayBuffer send and receive support for binary data has been implemented.

Starting in Gecko 11.0, the WebSocket API is no longer prefixed.