Fetch API

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

The Fetch API cung cấp giao diện để tìm nạp tài nguyên (bao gồm thông qua mạng). It will seem familiar to anyone who has used XMLHttpRequest, but the new API provides a more powerful and flexible feature set.

Concepts and usage

Fetch cung cấp một định nghĩa chung về các đối tượng Request and Response (và mọi thứ khác liên quan đến các request network). Điều này cho phép chúng được sử dụng ở bất cứ nơi nào cần chúng trong tương lai, cho dù đó là service workers, Cache API, và những thứ tương tự khác mà có khả năng xử lý hoặc sửa đổi các request và responses, hoặc bất kỳ trường hợp nào mà yêu cầu bạn tự tạo ra responses trong chương trình của chính mình.

Nó cũng cung cấp một định nghĩa cho các khái niệm liên quan như CORS and the HTTP Header, thay thế các định nghĩa riêng biệt của chúng ở nơi khác.

Để thực hiện một request và tìm nạp tài nguyên, use the WindowOrWorkerGlobalScope.fetch() method. Nó được triển khai trong nhiều interfaces, đặc biệt là Window và WorkerGlobalScope. Điều này làm cho nó có sẵn trong hầu hết mọi ngữ cảnh mà bạn có thể muốn tìm nạp tài nguyên.

The fetch() method có một đối số bắt buộc, đó chính là đường dẫn đến tài nguyên bạn tìm nạp. Nó returns a Promise thứ mà sẽ giải quyết và đưa ra một Response cho request đó, bất kể là thành công hay thất bại. Bạn có thể tùy chỉnh việc truyền một đối tượng tùy chỉnh init như là một đối số thữ hai (see Request).

Cho đến khi một Response được truy xuất, có một số methods có sẵn để xác định nội dung body là gì và cách nó được xử lý như thế nào. (see Body).

Bạn có thể tạo ra một request và response trực tiếp bằng cách sử dụng Request() và Response() constructors, nhưng cách làm này là không phổ biến. Thay vào đó, những thứ này có thể được tạo ra bằng cách là kết quả trả về của các hành động API khác (ví dụ, FetchEvent.respondWith() from service workers).

Differences from jQuery

The fetch khác với jQuery.ajax() in ba điểm chính sau:

  • The Promise được trả về từ fetch() sẽ không từ chối trạng thái lỗi ngay cả khi response là HTTP 404 or 500. Thay vào đó, nó sẽ xử lý bình thường (với trạng thái OK được set thành false), và nó sẽ chỉ từ chối khi gặp lỗi network hoặc có bất cứ thứ gì ngăn chặn hoàn thành request.
  • fetch() sẽ không nhận cross-site cookies. You không thể thiết lập một cross site session bằng fetch(). Set-Cookie headers từ các site khác sẽ âm thầm bị bỏ qua.
  • fetch() sẽ không send cookies, trừ khi bạn set the credentials init option.
    • Từ Tháng 8 25, 2017: Thông số kĩ thuật đã thay đổi từ thông tin đăng nhập mặc định thành same-origin. Firefox đã thay đổi từ phiên bản 61.0b13.)

Note: Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Fetch API tại Using Fetch, và học các khái niệm tại  Fetch basic concepts.

Huỷ bỏ fetch

Browsers have started to add experimental support for the AbortController and AbortSignal interfaces (aka The Abort API), which allow operations like Fetch and XHR to be aborted if they have not already completed. See the interface pages for more details.

Fetch Interfaces

WindowOrWorkerGlobalScope.fetch()
The fetch() method được sử dụng để tìm nạp tài nguyên.
Headers
Đại diện cho các response/request headers, cho phép bạn truy vấn chúng and thực hiện các hành động khác nhau phụ thuộc vào các kết quả..
Request
Đại điện cho một request tài nguyên.
Response
Đại điện cho một Response của một Request.

Fetch mixin

Body
Cung cấp các methods liên quan đến body của response/request, cho phép bạn khai báo kiểu nội dung của chúng và cách chúng được xử lý.

Specifications

Specification Status Comment
Fetch Living Standard Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
fetch
Experimental
Chrome Full support 42Edge Full support 14Firefox Full support 39
Full support 39
Full support 34
Disabled
Disabled From version 34: this feature is behind the dom.fetch.enable preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
Full support 52
Notes
Notes fetch() now defined on WindowOrWorkerGlobalScope mixin.
IE No support NoOpera Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari Full support 10.1WebView Android Full support 42Chrome Android Full support 42Firefox Android Full support 39
Full support 39
Full support 34
Disabled
Disabled From version 34: this feature is behind the dom.fetch.enable preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
Full support 52
Notes
Notes fetch() now defined on WindowOrWorkerGlobalScope mixin.
Opera Android Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari iOS Full support 10.3Samsung Internet Android Full support 4.0
Support for blob: and data:
Experimental
Chrome Full support 48Edge Full support 79Firefox ? IE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android Full support 43Chrome Android Full support 48Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support 5.0
referrerPolicyChrome Full support 52Edge Full support 79Firefox Full support 52IE No support NoOpera Full support 39Safari Full support 11.1WebView Android Full support 52Chrome Android Full support 52Firefox Android Full support 52Opera Android Full support 41Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 6.0
signal
Experimental
Chrome Full support 66Edge Full support 16Firefox Full support 57IE No support NoOpera Full support 53Safari Full support 11.1WebView Android Full support 66Chrome Android Full support 66Firefox Android Full support 57Opera Android Full support 47Safari iOS Full support 11.3Samsung Internet Android Full support 9.0
Streaming response body
Experimental
Chrome Full support 43Edge Full support 14Firefox Full support Yes
Disabled
Full support Yes
Disabled
Disabled This feature is behind the dom.streams.enabled preference and the javascript.options.streams preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 29Safari Full support 10.1WebView Android Full support 43Chrome Android Full support 43Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS Full support 10.3Samsung Internet Android Full support 4.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

See also