sort

Element <xsl:sort> definiuje klucz sortowania dla węzłów wybranych przez <xsl:apply-templates> lub <xsl:for-each> i określa kolejność, w jakiej mają być one przetwarzane.

Składnia

<xsl:sort
	select=WYRAZENIE
	order="ascending" | "descending"
	case-order="upper-first"| "lower-first"
	lang=XML:KOD-JEZYKA
	data-type="text" | "number" /> 

Wymagane atrybuty

Brak.

Opcjonalne atrybuty

select
Używa wyrażenia XPath do określenia węzłów, które mają zostać posortowane.
order
Określa czy węzły mają być przetwarzane w kolejności "ascending" (rosnącej) lub "descending" (malejącej). Wartością domyślną jest "ascending".
case-order
Wskazuje, które z liter (małe czy duże) mają być uporządkowane jako pierwsze. Dostępnymi wartościami są "upper-first" (najpierw duże) i "lower-first" (najpierw małe).
lang
Określa, który język ma zostać użyty przez sortowanie.
data-type
Definiuje czy pozycje mają być uporządkowane alfabetycznie czy numerycznie. Dostępnymi wartościami są "text" (alfabetycznie) i "number" (numerycznie) z "text" jako wartością domyślną.

Typ

Podinstrukcja, zawsze pojawia się jako dziecko <xsl:for-each> (gdzie musi się pojawić przed szablonem) lub <xsl:apply-templates>.

Definicja

XSLT, sekcja 10.

Gecko

Obsługuje.