number

Element <xsl:number> zlicza wszystko sekwencyjnie. Może być również zastosowany do szybkiego formatowania liczb.

Składnia

<xsl:number
	count=WYRAŻENIE
	level="single" | "multiple" | "any"
	from=WYRAŻENIE
	value=WYRAŻENIE
	format=ŁAŃCUCH_ZNAKÓW_FORMATU
	lang=XML:LANG-CODE
	letter-value="alphabetic" | "traditional"
	grouping-separator=SYMBOL
	grouping-size=LICZBA  />

Wymagane atrybuty

Brak.

Opcjonalne atrybuty

count
Określa co w drzewie źródłowym powinno zostać zliczone sekwencyjnie. Atrybut używa wyrażenia XPath.
level
Określa w jaki sposób poziomy drzewa źródłowego powinny być traktowane w generowaniu liczb sekwencyjnych. Atrybut posiada trzy prawidłowe wartości: single, multiple i any. Domyślną wartością jest single:
single
Zlicza węzły-rodzeństwo sekwencyjnie tak, jak pozycje na liście. Procesor idzie do pierwszego węzła w osi ancestor-or-self, który pasuje do atrybutu count i zlicza ten węzeł wraz z całym poprzedzającym go rodzeństwem (zatrzymując się po osiągnięciu odpowiednika atrybutu from, jeśli jakikolwiek istnieje), które również pasuje do atrybutu count. Jeśli nie znaleziono odpowiednich węzłów, sekwencja będzie pustą listą.
multiple
Zlicza węzły jako złożoną sekwencję, która odzwierciedla hierarchiczną pozycję węzła np. 1.2.2.5 (za pomocą atrybutu format można określić zagnieżdżony format np. A.1.1). Procesor patrzy na wszystkich przodków obecnego węzła i na sam węzeł, zatrzymując się po osiągnięciu odpowiednika atrybutu from, jeśli jakikolwiek istnieje. Dla każdego węzła na tej liście, który pasuje do atrybutu count, procesor zlicza ile poprzedzającego (i pasującego) rodzeństwa posiada on dodając również jeden dla samego węzła. Jeśli nie znaleziono odpowiednich elementów, sekwencja będzie pustą listą.
any (Obecnie nieobsługiwany)
Zlicza wszystkie pasujące węzły sekwencyjnie, niezależnie od ich poziomu. Brane są pod uwagę wszystkie osie ancestor, self i preceding. Procesor zaczyna od aktualnego węzła kontynuując w odwrotnym kierunku dokumentu, zatrzymując się po osiągnięciu odpowiednika atrybutu from. Jeśli nie znaleziono węzłów pasujących do atrybutu count, sekwencja będzie pustą listą. Ten poziom nie jest obecnie.
from
Określa gdzie powinno rozpocząć się zliczanie. Sekwencja rozpoczyna się od pierwszego potomka węzła pasującego do atrybutu from.
value
Stosuje podany format do liczby. Jest to szybki sposób na formatowanie liczb dostarczonych przez użytkownika (w przeciwieństwie do liczby sekwencyjnej węzła) w dowolnym ze standardowych formatów <xsl:number>.
format
Definiuje format generowanych liczb:
format="1"
<tt>1 2 3 . . .</tt> (Jest to jedyny obsługiwany obecnie format)
format="01"
<tt>01 02 03 . . . 09 10 11 . . .</tt>
format="a"
<tt>a b c . . .y z aa ab . . .</tt>
format="A"
<tt>A B C . . . Y Z AA AB . . .</tt>
format="i"
<tt>i ii iii iv v . . .</tt>
format="I"
<tt>I II III IV V . . .</tt>
lang (Obecnie nieobsługiwany)
Określa język, którego alfabet będzie stosowaniu w formatowaniu liczb opartym o litery.
letter-value
Wprowadza ujednoznacznienie między sekwencjami liczbowymi, które używają liter. Niektóre języki posiadają więcej niż jeden system liczbowy używający liter. Jeśli obydwa systemy zaczynają się tym samym znakiem, mogą powstać niejasności. Atrybut ten może posiadać wartość "alphabetic" (alfabetycznie) lub "traditional" (tradycyjnie). Domyślną wartością jest "alphabetic".
grouping-separator
Określa symbol jaki powinien zostać użyty jako separator grup. Domyślnym symbolem jest przecinek (,).
grouping-size
Wskazuje liczbę cyfr, z których składa się grupa numeryczna. Domyślną wartością jest "3".

Typ

Instrukcja, pojawia się wewnątrz szablonu.

Definicja

XSLT, sekcja 7.7

Gecko

Częściowo obsługuje. Zobacz powyższe komentarze.