key

Element <xsl:key> deklaruje nazwę klucza, który możemy zastosować gdziekolwiek w arkuszu stylów z funkcją key( ).

Składnia

<xsl:key name=NAZWA match=WYRAZENIE use=WYRAZENIE /> 

Wymagane atrybuty

name
Określa nazwę klucza. Musi być poprawną wartością QName.
match
Określa węzły, do których odnosi się klucz.
use
Określa wyrażenie XPath wykorzystywane do ustalenia wartości klucza dla każdego z węzłów.

Opcjonalne atrybuty

Brak.

Typ

Element najwyższego poziomu, musi być dzieckiem <xsl:stylesheet> lub <xsl:transform>.

Definicja

XSLT, sekcja 12.2.

Gecko

Obsługuje.