EXSLT

EXSLT to zestaw rozszerzeń języka XSLT. Program Firefox obsługuje następujące spośród wielu istniejących modułów:

Pakiet podstawowy (exsl)
Podstawowe elementy i funkcje rozszerzeń.
Pakiet matematyczny (math)
Procedury służące do porównywania węzłów.
Wyrażenia regularne (regexp)
Mechanizmy wspomagające korzystanie z wyrażeń regularnych w składni języka JavaScript.
Zestawy (set)
Procedury do obsługi zestawów.
Ciągi znaków (str)
Funkcje służące do manipulowania ciągami znaków.

Korzystanie z EXSLT

Aby skorzystać z rozszerzenia EXSLT, należy zadeklarować jego przestrzeń nazw jako przestrzeń nazw rozszerzenia w arkuszu stylów. W poniższym przykładzie używany jest pakiet wyrażeń regularnych:

<xsl:stylesheet version="1.0"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        xmlns:regexp="http://exslt.org/regular-expressions"
        extension-element-prefixes="regexp">

<xsl:import href="regexp.xsl" />

...

</xsl:stylesheet>

Pakiet podstawowy

Pakiet podstawowy EXSLT zawiera główne funkcje rozszerzające możliwości języka XSLT. Przestrzeń nazw pakietu podstawowego to http://exslt.org/common.

Funkcje

Pakiet matematyczny

Pakiet matematyczny EXSLT zawiera funkcje służące do operacji na wartościach numerycznych oraz do porównywania węzłów. Przestrzeń nazw pakietu matematycznego to http://exslt.org/math.

Funkcje

Wyrażenia regularne

Pakiet wyrażeń regularnych EXSLT zawiera funkcje umożliwiające sprawdzanie, dopasowywanie i zastępowanie tekstu za pomocą wyrażeń regularnych w formie stosowanej w języku JavaScript.

Przestrzeń nazw pakietu wyrażeń regularnych EXSLT to http://exslt.org/regular-expressions.

Funkcje

Zestawy

Pakiet zestawów EXSLT zawiera funkcje pozwalające na manipulowanie zestawami. Przestrzeń nazw dla tych funkcji to http://exslt.org/sets.

Funkcje

Ciągi znaków

Pakiet ciągów znaków EXSLT zawiera funkcje służące do manipulowania ciągami znaków. Przestrzeń nazw tego pakietu to http://exslt.org/strings.

Funkcje

Zobacz także