mozilla
Wyniki wyszukiwania

  sort

  Element <xsl:sort> definiuje klucz sortowania dla węzłów wybranych przez <xsl:apply-templates> lub <xsl:for-each> i określa kolejność, w jakiej mają być one przetwarzane.

  Składnia

  <xsl:sort
  	select=WYRAZENIE
  	order="ascending" | "descending"
  	case-order="upper-first"| "lower-first"
  	lang=XML:KOD-JEZYKA
  	data-type="text" | "number" /> 

  Wymagane atrybuty

  Brak.

  Opcjonalne atrybuty

  select
  Używa wyrażenia XPath do określenia węzłów, które mają zostać posortowane.
  order
  Określa czy węzły mają być przetwarzane w kolejności "ascending" (rosnącej) lub "descending" (malejącej). Wartością domyślną jest "ascending".
  case-order
  Wskazuje, które z liter (małe czy duże) mają być uporządkowane jako pierwsze. Dostępnymi wartościami są "upper-first" (najpierw duże) i "lower-first" (najpierw małe).
  lang
  Określa, który język ma zostać użyty przez sortowanie.
  data-type
  Definiuje czy pozycje mają być uporządkowane alfabetycznie czy numerycznie. Dostępnymi wartościami są "text" (alfabetycznie) i "number" (numerycznie) z "text" jako wartością domyślną.

  Typ

  Podinstrukcja, zawsze pojawia się jako dziecko <xsl:for-each> (gdzie musi się pojawić przed szablonem) lub <xsl:apply-templates>.

  Definicja

  XSLT, sekcja 10.

  Gecko

  Obsługuje.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Diablownik,