MIDIAccess

Experimental

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

 

Interfejs MIDIAccess pochodzący z Web MIDI API, dostarcza metod wyliczania urządzeń wejściowych i wyjściowych MIDI oraz dostępu do tych urządzeń.

Właściwości

MIDIAccess.inputs Read only
Zwraca instancję MIDIInputMap (en-US) dostarczając metod dostępu do wszystkich dostępnych portów wejśiowych MIDI.
MIDIAccess.outputs Read only
Zwraca instancję MIDIOutputMap (en-US) dostarczając metod dostępu do wszystkich dostępnych portów wyjśiowych MIDI.
MIDIAccess.sysexEnabled Read only
Parametr zerojedynkowy, wskazujący na wsparcie system exclusive dla obecnej instancji MIDIAccess.

Procedury obsługi zdarzeń

MIDIAccess.onstatechange
Jest wywoływana za każdym razem, gdy nowy port MIDI zostaniedodany lub nastąpi zmiana stanu istniejącego portu.

Przykłady

navigator.requestMIDIAccess()
 .then(function(access) {

   // Get lists of available MIDI controllers
   const inputs = access.inputs.values();
   const outputs = access.outputs.values();

   access.onstatechange = function(e) {

    // Print information about the (dis)connected MIDI controller
    console.log(e.port.name, e.port.manufacturer, e.port.state);
   };
 });

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
Web MIDI API Working Draft Definicja wstępna.

Kompatybilność przeglądarek

BCD tables only load in the browser