MIDIAccess

Experimental: This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

 

Interfejs MIDIAccess pochodzący z Web MIDI API, dostarcza metod wyliczania urządzeń wejściowych i wyjściowych MIDI oraz dostępu do tych urządzeń.

Właściwości

MIDIAccess.inputs (en-US) Read only
Zwraca instancję MIDIInputMap (en-US) dostarczając metod dostępu do wszystkich dostępnych portów wejśiowych MIDI.
MIDIAccess.outputs (en-US) Read only
Zwraca instancję MIDIOutputMap (en-US) dostarczając metod dostępu do wszystkich dostępnych portów wyjśiowych MIDI.
MIDIAccess.sysexEnabled (en-US) Read only
Parametr zerojedynkowy, wskazujący na wsparcie system exclusive dla obecnej instancji MIDIAccess.

Procedury obsługi zdarzeń

MIDIAccess.onstatechange (en-US)
Jest wywoływana za każdym razem, gdy nowy port MIDI zostaniedodany lub nastąpi zmiana stanu istniejącego portu.

Przykłady

navigator.requestMIDIAccess()
 .then(function(access) {

   // Get lists of available MIDI controllers
   const inputs = access.inputs.values();
   const outputs = access.outputs.values();

   access.onstatechange = function(e) {

    // Print information about the (dis)connected MIDI controller
    console.log(e.port.name, e.port.manufacturer, e.port.state);
   };
 });

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
Web MIDI API Working Draft Definicja wstępna.

Kompatybilność przeglądarek

BCD tables only load in the browser