Αυτή η μετάφραση είναι ελλιπής. Παρακαλούμε βοηθήστε στη μετάφραση αυτού του άρθρου από τα Αγγλικά.

The Geolocation interface represents an object able to programmatically obtain the position of the device. It gives Web content access to the location of the device. This allows a Web site or app to offer customized results based on the user's location.

An object with this interface is obtained using the NavigatorGeolocation.geolocation property implemented by the Navigator object.

Note: For security reasons, when a web page tries to access location information, the user is notified and asked to grant permission. Be aware that each browser has its own policies and methods for requesting this permission.

Properties

The Geolocation interface neither implements, nor inherits any property.

Methods

The Geolocation interface doesn't inherit any method.

Geolocation.getCurrentPosition()
Determines the device's current location and gives back a Position object with the data.
Geolocation.watchPosition()
Returns a long value representing the newly established callback function to be invoked whenever the device location changes.
Geolocation.clearWatch()
Removes the particular handler previously installed using watchPosition().

Specifications

Specification Status Comment
Geolocation API Recommendation Initial specification.

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 5 3.5 (1.9.1) 9 10.60
Removed in 15.0
Reintroduced in 16.0
5
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support ? ? 4.0 (4) ? 10.60 ?

See also

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: mdnwebdocs-bot, fscholz
Τελευταία ενημέρωση από: mdnwebdocs-bot,