EventSource.url

url là thuộc tính chỉ đọc của giao diện EventSource trả về DOMString đại diện cho URL của nguồn.

Cú pháp

var myUrl = eventSource.url;

Giá trị

DOMString đại diện cho URL của nguồn.

Ví dụ

var evtSource = new EventSource('sse.php');
console.log(evtSource.url);

Ghi chú: bạn có thể xem ví dụ đầy đủ trên GitHub — xem Simple SSE demo using PHP.

Thông số kĩ thuật

Thông số kĩ thuật Trạng thái Chú thích
HTML Living Standard
The definition of 'url' in that specification.
Living Standard Định nghĩa ban đầu

Trình duyệt tương thích

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
urlChrome Full support 6Edge No support NoFirefox Full support 6IE No support NoOpera Full support YesSafari Full support 5WebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 45Opera Android Full support 12Safari iOS Full support 5Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

Liên quan