EventSource.url

url là thuộc tính chỉ đọc của giao diện EventSource trả về DOMString (en-US) đại diện cho URL của nguồn.

Cú pháp

var myUrl = eventSource.url;

Giá trị

DOMString (en-US) đại diện cho URL của nguồn.

Ví dụ

var evtSource = new EventSource('sse.php');
console.log(evtSource.url);

Ghi chú: bạn có thể xem ví dụ đầy đủ trên GitHub — xem Simple SSE demo using PHP.

Thông số kĩ thuật

Thông số kĩ thuật Trạng thái Chú thích
HTML Living Standard
The definition of 'url' in that specification.
Living Standard Định nghĩa ban đầu

Trình duyệt tương thích

BCD tables only load in the browser

Liên quan