ממשק שירותי מיקום

ממשק שירותי המיקום, geolocation API, מאפשר למשתמש לשתף את המיקום שלו עם אפליקציות ברשת. כדי להגן על הפרטיות, המשתמש נדרש להסכים לשתף את שירותי המיקום שלו.

אובייקט ה- geolocation 

ממשק שירותי המיקום נגיש באמצעות אובייקט:navigator.geolocation .

אם האובייקט קיים, ממשק שירותי המיקום נתמך: ניתן לבדוק אם ממשק שירותי המיקום נתמך באמצעות: 

if ("geolocation" in navigator) {
 /* הממשק נתמך*/
} else {
 /* הממשק אינו נתמך */
}הערה

הערה: מגרסה מס' 24 של FireFox ומטה, הפקודה geolocation" in navigator" מחזירה true אפילו אם הממשק אינו נתמך. באג זה תוקן בגרסה 25 של FireFox על מנת לעמוד בתקן. (bug 884921).

קבלת המיקום הנוכחי

כדי לקבל את נתוני המיקום הנוכחי של המשתמש, ניתן לקרוא לפונקציה:  getCurrentPosition(). הפונקציה יוצרת קריאה אסינכרונית על מנת לאחזר את המיקום של המשתמש ובודקת את החומרה על מנת לקבל את המיקום העדכני ביותר. כאשר נתוני המיקום חוזרים כתוצאה מהקריאה, פונקציית המטרה (באנגלית: callback) נקראת. אפשר להעביר לקריאה פרמטר נוסף, פרמטר שני: פונקציית מטרה לטיפול במיקרה של שגיאה. אפשר להעביר פרמטר שלישי לקריאה: אובייקט options שבו אפשר להגדיר מהו הוותק המכסימלי לערכי המיקום המוחזרים, משך הזמן המכסימלי להמתנה עד שנתוני המיקום יתקבלו ורמת הדיוק של נתוני המיקום. 

הערה: כברירת מחדל, הפונקציה, getCurrentPosition() מנסה להחזיר את נתוני המיקום במהירות האפשרית, אך ברמת דיוק מינימלית. צורה זו שימושית אם רוצים לקבל את הנתונים במהירות הגבוהה האפשרית תוך התפשרות על רמת הדיוק. במכשירים עם מנגנון GPS משך הזמן לקבלת נתונים יכול לקחת דקה ויותר, לכן הפונקציה  getCurrentPosition() יכולה לקבל בחזרה נתונים שיש בהם מידה מסוימת של שגיאה (אם המיקום חושב על בסיס כתובת IP על בסיס מיקום נקודת wifi).

navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position) {
 do_something(position.coords.latitude, position.coords.longitude);
});

הקוד בדוגמא שלעיל יגרום לפונקצייה, ()do_something, להתבצע כאשר נתוני המיקום חזרו.

 

מעקב אחר המיקום הנוכחי

אם נתוני המיקום משתנים (בגלל שהדפדפן נמצא בתנועה, או אם הגיעו נתוני מיקום מדוייקים יותר), אפשר להגדיר פונקציית מטרה (באנגלית: callback), המקבלת נתוני מיקום מעודכנים יותר. עושים זאת באמצעות הפונקציה: watchPosition() שיש לה את אותם פרמטרים כמו הפונקציה:  getCurrentPosition(). פונקציית המטרה מתבצעת מס' כלשהו של פעמים ומאפשרת לדפדפן לעדכן את המיקום של המשתמש תוך כדי תנועה, או לעדכן את מיקומו בנתונים מעודכנים יותר שהגיעו על ידי טכניקות זיהוי מיקום מדוייקות יותר. ניתן להגדיר פונקציית מטרה נוספת למקרה של שגיאה שתיקרא בכל פעם שתתרחש שגיאה כפי שקורה במיקרה של:  getCurrentPosition().

הערה: ניתן להשתמש בפונקציה: watchPosition() מבלי צורך לקרוא לפני כן לפונקציה: getCurrentPosition() .

var watchID = navigator.geolocation.watchPosition(function(position) {
 do_something(position.coords.latitude, position.coords.longitude);
});

הפונקציה watchPosition() מחזירה id שמזהה את הפונקציה שעוקבת אחר המיקום. ניתן לאחר מכן להשתמש בו כדי לקרוא לפונקציה  clearWatch() על מנת להפסיק את פעולת המעקב אחרי תנועת המשתמש.

navigator.geolocation.clearWatch(watchID);

כיול התוצאות

הן הפונקציה getCurrentPosition() והן הפונקציה watchPosition() מקבלות פרמטר פונקציית מטרה למקרה הצלחה בקבלת נתונים, מקבלות פרמטר אופציונאלי למקרה של שגיאה בקבלת נתוני מיקום ופרמטר אופציונאלי שלישי: אובייקט  PositionOptions.

{{page("/en-US/docs/DOM/window.navigator.geolocation.getCurrentPosition","PositionOptions")}}

קריאה ל: watchPosition יכולה להיראות כך:

function geo_success(position) {
 do_something(position.coords.latitude, position.coords.longitude);
}

function geo_error() {
 alert("Sorry, no position available.");
}

var geo_options = {
 enableHighAccuracy: true,
 maximumAge    : 30000,
 timeout      : 27000
};

var wpid = navigator.geolocation.watchPosition(geo_success, geo_error, geo_options);

A demo of watchPosition in use: http://www.thedotproduct.org/experiments/geo/


נתוני המיקום

המיקום של המשתמש הוא אובייקט Position שמכיל בתוכו אובייקט Coordinates.

{{page("/en-US/docs/DOM/window.navigator.geolocation.getCurrentPosition","Position")}}

{{page("/en-US/docs/DOM/window.navigator.geolocation.getCurrentPosition","Coordinates")}}

טיפול בשגיאות

פונקציית המטרה לטיפול בשגיאות נגישה גם בקריאה לפונקציה ()getCurrentPosition וגם בקריאה ל ()watchPositionומקבלת כפרמטר ראשון אובייקט PositionError

function errorCallback(error) {
 alert('ERROR(' + error.code + '): ' + error.message);
};

{{page("/en-US/docs/DOM/window.navigator.geolocation.getCurrentPosition","PositionError")}}

דוגמא שלמה לממשק שירותי מיקום

HTML: 

<p><button onclick="geoFindMe()">Show my location</button></p>
<div id="out"></div>

JavaScript:

function geoFindMe() {
 var output = document.getElementById("out");

 if (!navigator.geolocation){
  output.innerHTML = "<p>Geolocation is not supported by your browser</p>";
  return;
 }

 function success(position) {
  var latitude = position.coords.latitude;
  var longitude = position.coords.longitude;

  output.innerHTML = '<p>Latitude is ' + latitude + '° <br>Longitude is ' + longitude + '°</p>';

  var img = new Image();
  img.src = "http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=" + latitude + "," + longitude + "&zoom=13&size=300x300&sensor=false";

  output.appendChild(img);
 };

 function error() {
  output.innerHTML = "Unable to retrieve your location";
 };

 output.innerHTML = "<p>Locating…</p>";

 navigator.geolocation.getCurrentPosition(success, error);
}

תוצאות של הדוגמא לעיל:

הצגת הודעה לבקשת רשות

כל תוסף המשתייך ל addons.mozilla.org המשתמש בממשק שירותי המיקום חייב לקבל אישור מהמשתמש לגשת לממשק על ידי בקשת רשות מפורשת. הפונקציה הבאה תבקש אישור באופן שזהה לבקשת האישור המוצגת לדפים ברשת. הבחירה של המשתמש תישמר בהעדפות באמצעות פרמטר pref או הוא מאופשר. הפונקציה המוצבעת על ידי פרמטר callback תיקרא עם פרמטר בוליאני המציין את בחירת המשתמש. אם הערך true יש לתוסף הרשאה לגשת לנתוני המיקום. 

function prompt(window, pref, message, callback) {
  let branch = Components.classes["@mozilla.org/preferences-service;1"]
              .getService(Components.interfaces.nsIPrefBranch);

  if (branch.getPrefType(pref) === branch.PREF_STRING) {
    switch (branch.getCharPref(pref)) {
    case "always":
      return callback(true);
    case "never":
      return callback(false);
    }
  }

  let done = false;

  function remember(value, result) {
    return function() {
      done = true;
      branch.setCharPref(pref, value);
      callback(result);
    }
  }

  let self = window.PopupNotifications.show(
    window.gBrowser.selectedBrowser,
    "geolocation",
    message,
    "geo-notification-icon",
    {
      label: "Share Location",
      accessKey: "S",
      callback: function(notification) {
        done = true;
        callback(true);
      }
    }, [
      {
        label: "Always Share",
        accessKey: "A",
        callback: remember("always", true)
      },
      {
        label: "Never Share",
        accessKey: "N",
        callback: remember("never", false)
      }
    ], {
      eventCallback: function(event) {
        if (event === "dismissed") {
          if (!done) callback(false);
          done = true;
          window.PopupNotifications.remove(self);
        }
      },
      persistWhileVisible: true
    });
}

prompt(window,
    "extensions.foo-addon.allowGeolocation",
    "Foo Add-on wants to know your location.",
    function callback(allowed) { alert(allowed); });

תאימות דפדפנים

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
 
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 5 3.5 (1.9.1) 9 10.60
Removed in 15.0
Reintroduced in 16.0
5
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) Firefox OS IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support ? ? 4.0 (4) 1.0.1 ? 10.60
Removed in 15.0
Reintroduced in 16.0
?

הערות לגבי Gecko

דפדפן FireFox תומך בקבלת נתוני המיקום בהתבסס על מידע WiFi באמצעות שירותי המיקום של גוגל. בטרנזאקציה שבין FireFox ל Google, המידע שמועבר כולל מידע על נקודת הגישה ל WiFi, כולל access token (שדומה לcookie בעלת תוקף למשך שבועיים) וכולל את כתובת ה IP של המשתמש. למידע נוסף יש התעדכן בתנאי הפרטיות של Mozilla ובתנאי הפרטיות של גוגל המפרטים באיזה אופן נתונים אלה ניתנים לשימוש. 

FireFox גרסת 3.6 (Gecko 1.9.2) הוסיף תמיכה לשימוש בשירות GPSD (GPS daemon) בשביל שירותי מיקום עבור Linux. 

לעיון נוסף