Οι εθελοντές μας δεν έχουν μεταφράσει αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, ακόμα. Γίνετε μέλος και βοηθήστε στη μετάφραση!
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο στα English (US).

The DOMHighResTimeStamp type is a double and is used to store a time value. The value could be a discrete point in time or the difference in time between two discrete points in time.

The unit is milliseconds and should be accurate to 5 µs (microseconds). However, if the browser is unable to provide a time value accurate to 5 µs (due, for example, to hardware or software constraints), the browser can represent the value as a time in milliseconds accurate to a millisecond. Also note the section below on reduced time precision controlled by browser preferences to avoid timing attacks and fingerprinting.

Further, if the device or operating system the user agent is running on doesn't have a clock accurate to the microsecond level, they may only be accurate to the millisecond.

Reduced time precision

To offer protection against timing attacks and fingerprinting, the precision of time stamps might get rounded depending on browser settings. In Firefox, the privacy.reduceTimerPrecision  preference is enabled by default and defaults to 20 µs in Firefox 59; in 60 it will be 2ms.

// reduced time precision (2ms) in Firefox 60
event.timeStamp
// 1519211809934
// 1519211810362
// 1519211811670
// ...


// reduced time precision with `privacy.resistFingerprinting` enabled
event.timeStamp;
// 1519129853500
// 1519129858900
// 1519129864400
// ...

In Firefox, you can also enable privacy.resistFingerprinting, the precision will be 100ms or the value of privacy.resistFingerprinting.reduceTimerPrecision.microseconds, whichever is larger.

Properties

This type has no properties. It is a double-precision floating-point value.

Value

The value of a DOMHighResTimeStamp is a double-precision floating-point number which describes the number of milliseconds (accurate to within 5 microseconds if the device supports it) elapsed between two points in time. The starting time can be either a specific time determined by the script for a site or app, or the time origin.

The time origin

The time origin is a standard time which is considered to be the beginning of the current document's lifetime. It's calculated like this:

  • If the script's global object is a Window, the time origin is determined as follows:
    • If the current Document is the first one loaded in the Window, the time origin is the time at which the browser context was created.
    • If during the process of unloading the previous document which was loaded in the window, a confirmation dialog was displayed to let the user confirm whether or not to leave the previous page, the time origin is the time at which the user confirmed that navigating to the new page was acceptable.
    • If neither of the above determines the time origin, then the time origin is the time at which the navigation responsible for creating the window's current Document took place.
  • If the script's global object is a WorkerGlobalScope (that is, the script is running as a web worker), the time origin is the moment at which the worker was created.
  • In all other cases, the time origin is undefined.

Methods

This type has no methods.

Specifications

Specification Status Comment
High Resolution Time Level 2
The definition of 'DOMHighResTimeStamp' in that specification.
Candidate Recommendation Stricter definitions of interfaces and types.
High Resolution Time
The definition of 'DOMHighResTimeStamp' in that specification.
Recommendation Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
DOMHighResTimestampChrome Full support 6Edge Full support YesFirefox Full support 7IE Full support 9Opera Full support 15Safari Full support 8WebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 15Opera Android Full support 14Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

See also

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: cahitihac, hinell, mdnwebdocs-bot, roy-vanegas, fscholz, aerze, ryanve, Sheppy, jestingrabbit, aarongoa, AFBarstow, jsx, chrisdavidmills, teoli, MattBrubeck
Τελευταία ενημέρωση από: cahitihac,