مثال تصفح آجاكس

هذا مثال عن موقع واب يستعمل تقنية Ajax مُكَـوَّن فقط من ثلاث صفحات (first_page.php، second_page.php  و third_page.php). لرؤية كيفية اشتغالها، رجاء، قم بصنع الملفات التالية (أو git clone https://github.com/giabao/mdn-ajax-nav-example.git)

ملاحظة: لدمج كامل لعناصر<form> (en-US) ضمن هذه الآلية، رجاء ألق نظرة على فقرة Submitting forms and uploading files.

first_page.php:

<?php
  $page_title = "First page";

  $as_json = false;
  if (isset($_GET["view_as"]) && $_GET["view_as"] == "json") {
    $as_json = true;
    ob_start();
  } else {
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<?php
    include "include/header.php";
    echo "<title>" . $page_title . "</title>";
?>
</head>

<body>

<?php include "include/before_content.php"; ?>

<p>This paragraph is shown only when the navigation starts from <strong>first_page.php</strong>.</p>

<div id="ajax-content">
<?php } ?>

  <p>This is the content of <strong>first_page.php</strong>.</p>

<?php
  if ($as_json) {
    echo json_encode(array("page" => $page_title, "content" => ob_get_clean()));
  } else {
?>
</div>

<p>This paragraph is shown only when the navigation starts from <strong>first_page.php</strong>.</p>

<?php
    include "include/after_content.php";
    echo "</body>\n</html>";
  }
?>

second_page.php:

<?php
  $page_title = "Second page";

  $as_json = false;
  if (isset($_GET["view_as"]) && $_GET["view_as"] == "json") {
    $as_json = true;
    ob_start();
  } else {
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<?php
    include "include/header.php";
    echo "<title>" . $page_title . "</title>";
?>
</head>

<body>

<?php include "include/before_content.php"; ?>

<p>This paragraph is shown only when the navigation starts from <strong>second_page.php</strong>.</p>

<div id="ajax-content">
<?php } ?>

  <p>This is the content of <strong>second_page.php</strong>.</p>

<?php
  if ($as_json) {
    echo json_encode(array("page" => $page_title, "content" => ob_get_clean()));
  } else {
?>
</div>

<p>This paragraph is shown only when the navigation starts from <strong>second_page.php</strong>.</p>

<?php
    include "include/after_content.php";
    echo "</body>\n</html>";
  }
?>

third_page.php:

<?php
  $page_title = "Third page";
  $page_content = "<p>This is the content of <strong>third_page.php</strong>. This content is stored into a php variable.</p>";

  if (isset($_GET["view_as"]) && $_GET["view_as"] == "json") {
    echo json_encode(array("page" => $page_title, "content" => $page_content));
  } else {
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<?php
    include "include/header.php";
    echo "<title>" . $page_title . "</title>";
?>
</head>

<body>

<?php include "include/before_content.php"; ?>

<p>This paragraph is shown only when the navigation starts from <strong>third_page.php</strong>.</p>

<div id="ajax-content">
<?php echo $page_content; ?>
</div>

<p>This paragraph is shown only when the navigation starts from <strong>third_page.php</strong>.</p>

<?php
    include "include/after_content.php";
    echo "</body>\n</html>";
  }
?>

css/style.css:

#ajax-loader {
  position: fixed;
  display: table;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
}

#ajax-loader > div {
  display: table-cell;
  width: 100%;
  height: 100%;
  vertical-align: middle;
  text-align: center;
  background-color: #000000;
  opacity: 0.65;
}

include/after_content.php:

<p>This is the footer. It is shared between all ajax pages.</p>

include/before_content.php:

<p>
[ <a class="ajax-nav" href="first_page.php">First example</a>
| <a class="ajax-nav" href="second_page.php">Second example</a>
| <a class="ajax-nav" href="third_page.php">Third example</a>
| <a class="ajax-nav" href="unexisting.php">Unexisting page</a> ]
</p>

include/header.php:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<script type="text/javascript" src="js/ajax_nav.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" />

js/ajax_nav.js:

(قبل تنفيذها في بيئة العمل، رجاءً اقرأ the note about the const statement compatibility)

"use strict";

const ajaxRequest = new (function () {

  function closeReq () {
    oLoadingBox.parentNode && document.body.removeChild(oLoadingBox);
    bIsLoading = false;
  }

  function abortReq () {
    if (!bIsLoading) { return; }
    oReq.abort();
    closeReq();
  }

  function ajaxError () {
    alert("Unknown error.");
  }

  function ajaxLoad () {
    var vMsg, nStatus = this.status;
    switch (nStatus) {
      case 200:
        vMsg = JSON.parse(this.responseText);
        document.title = oPageInfo.title = vMsg.page;
        document.getElementById(sTargetId).innerHTML = vMsg.content;
        if (bUpdateURL) {
          history.pushState(oPageInfo, oPageInfo.title, oPageInfo.url);
          bUpdateURL = false;
        }
        break;
      default:
        vMsg = nStatus + ": " + (oHTTPStatus[nStatus] || "Unknown");
        switch (Math.floor(nStatus / 100)) {
          /*
          case 1:
            // Informational 1xx
            console.log("Information code " + vMsg);
            break;
          case 2:
            // Successful 2xx
            console.log("Successful code " + vMsg);
            break;
          case 3:
            // Redirection 3xx
            console.log("Redirection code " + vMsg);
            break;
          */
          case 4:
            /* Client Error 4xx */
            alert("Client Error #" + vMsg);
            break;
          case 5:
            /* Server Error 5xx */
            alert("Server Error #" + vMsg);
            break;
          default:
            /* Unknown status */
            ajaxError();
        }
    }
    closeReq();
  }

  function filterURL (sURL, sViewMode) {
    return sURL.replace(rSearch, "") + ("?" + sURL.replace(rHost, "&").replace(rView, sViewMode ? "&" + sViewKey + "=" + sViewMode : "").slice(1)).replace(rEndQstMark, "");
  }

  function getPage (sPage) {
    if (bIsLoading) { return; }
    oReq = new XMLHttpRequest();
    bIsLoading = true;
    oReq.onload = ajaxLoad;
    oReq.onerror = ajaxError;
    if (sPage) { oPageInfo.url = filterURL(sPage, null); }
    oReq.open("get", filterURL(oPageInfo.url, "json"), true);
    oReq.send();
    oLoadingBox.parentNode || document.body.appendChild(oLoadingBox);
  }

  function requestPage (sURL) {
    if (history.pushState) {
      bUpdateURL = true;
      getPage(sURL);
    } else {
      /* Ajax navigation is not supported */
      location.assign(sURL);
    }
  }

  function processLink () {
    if (this.className === sAjaxClass) {
      requestPage(this.href);
      return false;
    }
    return true;
  }

  function init () {
    oPageInfo.title = document.title;
    for (var oLink, nIdx = 0, nLen = document.links.length; nIdx < nLen; document.links[nIdx++].onclick = processLink);
  }

  const

    /* customizable constants */
    sTargetId = "ajax-content", sViewKey = "view_as", sAjaxClass = "ajax-nav",

    /* not customizable constants */
    rSearch = /\?.*$/, rHost = /^[^\?]*\?*&*/, rView = new RegExp("&" + sViewKey + "\\=[^&]*|&*$", "i"), rEndQstMark = /\?$/,
    oLoadingBox = document.createElement("div"), oCover = document.createElement("div"), oLoadingImg = new Image(),
    oPageInfo = {
      title: null,
      url: location.href
    }, oHTTPStatus = /* http://www.iana.org/assignments/http-status-codes/http-status-codes.xml */ {
      100: "Continue",
      101: "Switching Protocols",
      102: "Processing",
      200: "OK",
      201: "Created",
      202: "Accepted",
      203: "Non-Authoritative Information",
      204: "No Content",
      205: "Reset Content",
      206: "Partial Content",
      207: "Multi-Status",
      208: "Already Reported",
      226: "IM Used",
      300: "Multiple Choices",
      301: "Moved Permanently",
      302: "Found",
      303: "See Other",
      304: "Not Modified",
      305: "Use Proxy",
      306: "Reserved",
      307: "Temporary Redirect",
      308: "Permanent Redirect",
      400: "Bad Request",
      401: "Unauthorized",
      402: "Payment Required",
      403: "Forbidden",
      404: "Not Found",
      405: "Method Not Allowed",
      406: "Not Acceptable",
      407: "Proxy Authentication Required",
      408: "Request Timeout",
      409: "Conflict",
      410: "Gone",
      411: "Length Required",
      412: "Precondition Failed",
      413: "Request Entity Too Large",
      414: "Request-URI Too Long",
      415: "Unsupported Media Type",
      416: "Requested Range Not Satisfiable",
      417: "Expectation Failed",
      422: "Unprocessable Entity",
      423: "Locked",
      424: "Failed Dependency",
      425: "Unassigned",
      426: "Upgrade Required",
      427: "Unassigned",
      428: "Precondition Required",
      429: "Too Many Requests",
      430: "Unassigned",
      431: "Request Header Fields Too Large",
      500: "Internal Server Error",
      501: "Not Implemented",
      502: "Bad Gateway",
      503: "Service Unavailable",
      504: "Gateway Timeout",
      505: "HTTP Version Not Supported",
      506: "Variant Also Negotiates (Experimental)",
      507: "Insufficient Storage",
      508: "Loop Detected",
      509: "Unassigned",
      510: "Not Extended",
      511: "Network Authentication Required"
    };

  var

    oReq, bIsLoading = false, bUpdateURL = false;

  oLoadingBox.id = "ajax-loader";
  oCover.onclick = abortReq;
  oLoadingImg.src = "data:image/gif;base64,R0lGODlhEAAQAPIAAP///wAAAMLCwkJCQgAAAGJiYoKCgpKSkiH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh/hpDcmVhdGVkIHdpdGggYWpheGxvYWQuaW5mbwAh+QQJCgAAACwAAAAAEAAQAAADMwi63P4wyklrE2MIOggZnAdOmGYJRbExwroUmcG2LmDEwnHQLVsYOd2mBzkYDAdKa+dIAAAh+QQJCgAAACwAAAAAEAAQAAADNAi63P5OjCEgG4QMu7DmikRxQlFUYDEZIGBMRVsaqHwctXXf7WEYB4Ag1xjihkMZsiUkKhIAIfkECQoAAAAsAAAAABAAEAAAAzYIujIjK8pByJDMlFYvBoVjHA70GU7xSUJhmKtwHPAKzLO9HMaoKwJZ7Rf8AYPDDzKpZBqfvwQAIfkECQoAAAAsAAAAABAAEAAAAzMIumIlK8oyhpHsnFZfhYumCYUhDAQxRIdhHBGqRoKw0R8DYlJd8z0fMDgsGo/IpHI5TAAAIfkECQoAAAAsAAAAABAAEAAAAzIIunInK0rnZBTwGPNMgQwmdsNgXGJUlIWEuR5oWUIpz8pAEAMe6TwfwyYsGo/IpFKSAAAh+QQJCgAAACwAAAAAEAAQAAADMwi6IMKQORfjdOe82p4wGccc4CEuQradylesojEMBgsUc2G7sDX3lQGBMLAJibufbSlKAAAh+QQJCgAAACwAAAAAEAAQAAADMgi63P7wCRHZnFVdmgHu2nFwlWCI3WGc3TSWhUFGxTAUkGCbtgENBMJAEJsxgMLWzpEAACH5BAkKAAAALAAAAAAQABAAAAMyCLrc/jDKSatlQtScKdceCAjDII7HcQ4EMTCpyrCuUBjCYRgHVtqlAiB1YhiCnlsRkAAAOwAAAAAAAAAAAA==";
  oCover.appendChild(oLoadingImg);
  oLoadingBox.appendChild(oCover);

  onpopstate = function (oEvent) {
    bUpdateURL = false;
    oPageInfo.title = oEvent.state.title;
    oPageInfo.url = oEvent.state.url;
    getPage();
  };

  window.addEventListener ? addEventListener("load", init, false) : window.attachEvent ? attachEvent("onload", init) : (onload = init);

  // Public methods

  this.open = requestPage;
  this.stop = abortReq;
  this.rebuildLinks = init;

})();

ملاحظة: التنفيذ الحالي لـconst (تعليمة ثابتة) ليست جزءا من ECMAScript 5. هي مدعومة على متصفحات فايرفوكس وكروم (V8) ومدعومة جزئيا على أوبرا 9+ وسافاري. ليست مدعومة على Internet Explorer 6-9، ولا في معاينة Internet Explorer 10. - ستكون معرفة في ECMAScript 6، لكن بدلالات أخرى. على غرار المتغيرات المعرفة (declared) بـتعليمة let ، الثوابت المعرفة بـconst ستكون. نقوم باستعمالها لغرض تعليمي. إذا كنت تريد توافقا كاملا مع المتصفح، رجاء قم باستبدال تعليمات const بتعليمات var.

For more information, please see: Manipulating the browser history.

See also