HTMLMenuElement

HTMLMenuElement 接口提供额外的属性(除了从 HTMLElement 接口继承的属性之外),用于操作 <menu> 元素。<menu><ul> 元素的语义替代。

EventTarget Node Element HTMLElement HTMLMenuElement

实例属性

从其父接口 HTMLElement,和它的祖先继承属性。

HTMLMenuElement.compact 已弃用

一个布尔值,用于确定菜单是否紧凑地显示。

实例方法

从其父接口 HTMLElement,和它的祖先继承方法。

HTMLMenuElement 没有实现特定的方法。

规范

Specification
HTML Standard
# htmlmenuelement

浏览器兼容性

BCD tables only load in the browser